Donorschap tenzij

orgaanMet een stemverhouding van 75 vóór en 74 tegen werd gisteren een wet aangenomen waarin wordt bepaald dat diegenen die daaromtrent niets vastleggen, daarmee aangeven na hun overlijden geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van hun organen als donororgaan.
De wet moet nu nog door de eerste kamer goedgekeurd worden om definitief in werking te treden.

De vragen rondom orgaandonatie leven al langer en zullen door de nieuwe wet zeker niet verstommen. De meest brisante vraag is de volgende: wanneer is een mens overleden en zijn de criteria die daarvoor in de geneeskunde gehanteerd worden correct? Met andere woorden: worden donororganen werkelijk na de dood afgestaan, of is het zo dat ze nog bij leven worden uitgenomen?

Het ´hersendood-criterium´ dat nu gehanteerd wordt is op zijn zachtst gezegd verdoezelend: wie hersendood is leeft nog.
Wie hersendood is én heeft aangegeven orgaandonor te willen zijn of daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, zal komen te overlijden tijdens de operatie om de organen ´uit te nemen´. De toekomstige nabestaanden, die (meestal) zonder daarvan het fijne te weten, mogelijk desgevraagd toestemming verlenen de organen van hun familielid te doneren, worden vervolgens verzocht afscheid te nemen van hun partner of familielid, die weliswaar buiten bewustzijn is, maar nog altijd leeft.

Zoals achter vele actuele vraagstukken gaat hierachter een fundamentele vraag schuil. Het is de vraag die ieder mens die in deze tijd leeft moet beantwoorden, in en door de praktijk van zijn leven, zelfs wanneer hij ich niet bewust is van het feit dat deze vraag er is. Die vraag hangt samen met het mensbeeld dat je er op na houdt en zou als volgt verwoord kunnen worden: is de mens niets meer en niets anders dan een lichamelijkheid waarin zich allerlei complexe processen afspelen; of is de mens een wezen dat zich tijdens het leven op aarde van een lichaam bedient en dat vóór de geboorte en ook ná de dood een bestaan kent?
Op een huis-, tuin- en keukenmanier kan deze vraag ook zó gesteld worden: valt u samen met uw lichaam – of bent u nog iets meer of iets anders dan dat? Wie van de tweede optie overtuigd is, zal begrijpen dat de dood, net als het geboren worden, geen kwestie van een knop is die op ´uit´ of ´aan´ gezet wordt. Het uitblazen van de laatste adem is deel van een proces, het stervensproces, dat met het uitblazen van die laatste adem nog niet voltooid is. En ´hersendood´ is de mens zelfs nog vóórdat hij zijn laatste adem uitblaast.

We laten die vraag staan – ieder die dat wil vormt zijn eigen antwoord op die vraag en verbindt daar zijn zelfgekozen conclusies aan.

Daar de nieuwe wet bepaalt dat mijn organen na het moment dat door de medische wetenschap als het sterfmoment is uitgekozen, mogen worden ´uitgenomen´ – het geldt voor de uwe ook – is de wetgever kennelijk van mening dat mijn lichaam – net als het uwe – onder de beschikking van de staat valt op het moment dat de wetenschap zegt dat het overleden is. Alsof ik mijn lichaam – en u het uwe – in bruikleen van de staat heb.

Je kan toch laten registreren dat je géén donor wilt worden?
Ja dat kan.
Ondertussen vraag ik mij wel af hoe dat zit met grote groepen mensen die zich niet kunnen registreren als niet-donor. Ouderen zonder computer, mensen die niet kunnen lezen,  mensen die de taal niet voldoende machtig zijn, mensen die de grootst mogelijke moeite hebben welke officiële brief dan ook te begrijpen, mensen die er domweg geen idee van hebben dat deze wet straks in werking treedt, mensen die geen idee hebben dat deze wet ook over hen gaat.
Dat zijn er werkelijk wel een paar miljoen maar het aantal is niet van doorslaggevend belang. Al was het er maar één.

En daarnaast zijn er nog de mensen die geen idee hebben van de realiteit achter het ´hersendood-criterium´ en die mogelijk tot een andere beslissing zouden komen wanneer dat wel het geval zou zijn.

De overheersende gedachte die deze wet bij mij oproept, kan in drie varianten worden verwoord:
- Een wet die zonder expliciete toestemming van de betrokkene toestaat dat zijn organen worden uitgenomen, is uitdrukking van een volkomen verachting voor de integriteit van de mens.
- Wie dat wil, hij schenke, voor of nadat hij gestorven is, zijn organen aan een ander. Dat kan een daad van grote menselijkheid zijn. Maar wie meent het recht te hebben een ander, gestorven of niet, de organen te ontnemen zonder dat die ander daarin bewust en in vrijheid heeft toegestemd, begaat een misdaad.
- Het antwoord op de vraag ´wat is de mens?´ is een antwoord dat ieder van ons zelf formuleert: door dat wat hem hierover tot bewustzijn is gekomen en door dat waarmee hij zijn leven inhoud geeft. Het gaat niet aan dat een instantie van buiten (zoals de staat) op deze vraag een uniform en algemeen geldend antwoord geeft.
(John Hogervorst)

Weer aan de slag!

eco kringloopArnhem, vanaf donderdag 8 september
Cursus Associatieve Economie
met  John Hogervorst

De noodzaak voor grote veranderingen in de manier, waarop we economie bedrijven is langzamerhand voor iedereen duidelijk. Kritiek op allerlei aspecten van de huidige economie klinkt in vele kleuren. Maar hoe komen we tot een werkelijk gezonde manier om de economie te begrijpen en in andere banen te leiden – om in de praktijk tot een andere economie te komen?
In deze cursus Associatieve Economie gaan we daarvoor de bodem leggen.
Economische kernvraagstukken, die behandeld worden: arbeidsdeling / het scheppen van waarde / natuur – arbeid – kapitaal / de juiste prijs / prijsvorming / geld – geldkwaliteiten – de organische geldkringloop / samenwerken in de economie / arbeid en inkomen.

Op donderdagavonden: 8 en 22 september, 6 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 december. Van 19.30u tot 21.45u.
Kosten deelname: € 135,- p.p. (inclusief koffie / thee)
Locatie: Parcivalschool, Zwanebloemlaan 4, Arnhem

Aanmelden & nadere informatie: 06-4946 1468
of: studiecentrum.arnhem@upcmail.nl

Warnsveld, 10 en 11 september
Gesunde soziale Wege in die Zukunft
Geistige Erneuerung, rechtliche Verständigung
met Anton Kimpfler

Vrijdagavond 9 september om 20.00 uur, gesprek over de actuele wereldsituatie.
Voor het gezamenlijke eten van zaterdag, brengt eenieder zelf wat mee. Koffie, thee en soep worden verzorgd.
Richtbedrag € 50,00
Aanmelden en informatie telefonisch bij Thea Nijenhuis-Janssen, 057 551 8589

 

Dwars denken in de economie

eco kringloopStudenten economie krijgen hun vak wereldwijd gedoceerd op basis van een beperkt lijstje van wetenschappelijke literatuur. Enkele jaren geleden was er sprake van dat studenten economie bij wijze van protest de collegezaal verlieten omdat de financiële crisis weliswaar in de wereldwijde economische en sociale werkelijkheid overal zijn rampzalige sporen trok – maar niet in de economie zoals hen die gedoceerd werd.
Kort geleden hebben studenten economie zich aaneengesloten met een aantal academici die ook hun vraagtekens plaatsen bij de aard en de kwaliteit van de economische wetenschap zoals deze in de collegezalen wordt onderwezen.
Samen zetten zij zich in voor een ‘toekomstbestendig economieonderwijs’ aan Nederlandse universiteiten. De belangrijkste uitgangspunten van deze beweging:

- Theoretisch pluralisme: het serieus nemen van fundamenteel verschillende economische ideeën. Dit biedt een brede blik op de economie en voorkomt intellectuele verkramping.
- Methodologisch pluralisme: de economie bestaat uit meer dan alleen getallen. Een goede econoom kan niet zonder inzicht in processen, structuren, instituties, macht en andere sociale dynamieken.
- De economie is één van de sociale wetenschappen en heeft de anderen hard nodig: interdisciplinair denken is essentieel.

- Onze wetenschap moet sterker geworteld zijn in de echte wereld, met meer besef van de historische, culturele en politieke context van economische fenomenen en ideeën.

Op de website vind je meer informatie en een aantal interessante filmpjes met economen en anderen met dwarse denkbeelden over economie.

Zomerfratsen

lubach

In de aflevering van Zomergasten op zondag 7 augustus was Arjen Lubach te gast, cabaretier, tv-presentator, schrijver en meer. In zijn programma Lubach op Zondag plaatst hij meermaals kritische kanttekeningen bij de effecten van het moderne kapitalisme, een instituut als het koningshuis of andere achterhaalde zaken. Op het gebied van humor grensverleggend: in Zomergasten nam hij een beeldfragment op met daarin een opeenstapeling van grove humor over zaken die ik hier niet eens wil aanduiden. – Een modern, ruimdenkend mens, die Arjen Lubach?

Dat hij zich in Zomergasten fervent tegenstander van elke vorm van godsdienst toonde, kan als een modern trekje gezien worden. Net zoals dat hij zich – het een vloeit in zijn wereld uit het ander voort – als een pure rationalist beschouwt. Rationaliteit en het ageren tegen religiositeit, al bijna anderhalve eeuw sieren zij die zich als ‘modern’ beschouwen zich er graag mee.

Dat het rationele zijn eigen ‘maat’ als de universele maat opvat lijkt mij, rationeel beschouwd, een rariteit. Er is immers in het leven en in de wereld veel dat niet rationeel is. We weten ook dat het niet-rationele door het uitsluitend rationeel te benaderen geen recht gedaan kan worden. Misschien was het om die reden dat Lubach in Zomergasten verstoppertje speelde zodra het gesprek in de richting van zoiets als ‘gevoelens’ kabbelde? Ook opmerkelijk: Lubach ontpopte zich als een ouderwetse romanticus.

Pijnlijk werd het, toen Lubach met verve uitsprak hoezeer hij voorstander is van het vrije woord – terwijl hij eerder zo ongeveer had opgeroepen tot een verbod voor alles dat naar religie riekt in het gebied van wetenschap en onderwijs. Religie, daar mogen wetenschappers en kinderen liever niet mee in aanraking komen.

En zo is Lubach dan wel niet een ruimdenkend, maar wel een modern mens: dat wat niet in zijn wereldbeeld past is niet de moeite van het onderzoeken waard en de eigen standaard is de algemeen geldige. Voor alles dat daar aan voldoet geldt dat het zich in vrijheid mag ontwikkelen. Wat er niet aan voldoet zou beter verboden moeten worden.
Intellectueel hautaine onverdraagzaamheid noem ik dat, een heel modern verschijnsel.
Drs. Teentjes

Deze column van Drs. Teentjes was opgenomen in de Driegonaal Nieuwsbrief, die vandaag werd verzonden. Rechtsonder op deze website kunt u zich opgeven om in het vervolg de Nieuwsbrief te ontvangen.

Yesterday’s paper

driegonaal_329_voorplat

Gewoon vergeten: we hebben het laatste nummer, dat van april jongstleden, nog niet op de website geplaatst! Inmiddels ligt er al een stapel kopy voor het volgende nummer, maar Driegonaal, nummer 1/2, maart 2016 (jrg.34) is nu nog even het laatst verschenen nummer. Voordeel van het late opnemen van dit nummer op de website is dat we u naar waarheid kunnen vertellen dat we veel positieve reacties op dit nummer mochten ontvangen.

In dit nummer onder meer:
+ Fragmenten met commentaar uit Economie – de wereld als één economie van Rudolf Steiner (over de juiste prijs, arbeid, de drie geldkwaliteiten en over zin en onzin van het versturen van ansichtkaarten)
+ Rudolf Steiner als econoom (een beschouwing van Christopher Houghton Budd)
+ Is geldschepping een taak van de staat? (een artikel van John Hogervorst)
+ Pietro Archiati over arbeid en inkomen
+ Het achtste deel in de reeks Over graan & goud van Christopher Houghton Budd
+ Een interview met Koos Bakker en Merle Coomans van Estafette Odin
+ en de geheel vernieuwde rubriek De Caleidoscoop met een bonte verzameling van korte teksten en berichten over wat onder de dagelijkse actualiteit van werkelijk belang is.

Dwars door de zomer heen?

Bebop_Drone_2015-07-23T141808+0000_660807Vorig jaar voor het eerst georganiseerd: De Dwarse Drentse Zomerweek. Het werd voor alle aanwezigen een bijzondere ervaring:

“Individuele standpunten kwamen haast ongemerkt in beweging, ze werden verruimd, aangevuld, in kleur verrijkt en dat wat gezamenlijk onderzocht, beleefd, geoefend en ervaren werd bracht een gemeenschappelijkheid – een soms letterlijke, soms figuurlijke kring – waarin geconcentreerd en met groeiende intensiteit gewerkt werd  aan het in het midden geplaatste thema. De projectieve geometrie en sociale oefeningen met Marijke Meijer, het werken in het landschap met Liesbeth Takken en het door middel van het woord benaderen en onderzoeken van de sociale driegeleding met John Hogervorst werkten, hoe verschillend deze activiteiten en de begeleiders ook, onderling versterkend en vielen in een diepere laag op een gelukkige wijze op hun plaats.
Door de dagen heen bleek dat een tastende doelgerichtheid op het onderzoeken en beleven van de sociale driegeleding – zonder te vervallen in de woede en verontwaardiging die een sociaal voelend mens daadwerkelijk kan beleven bij het waarnemen van vele feiten en ontwikkelingen in de moderne tijd, innerlijk een beeld van het gezonde sociale organisme kan laten groeien dat kracht, moed en richting geeft.
Gastsprekers kwamen vertellen over hun ervaringen met hun initiatief: niet dwars om dwars te zijn maar dwars omdat het nastreven van een ideaal je in de huidige samenleving per definitie tot een ‘dwars mens’ maakt.”
(uit een impressie over de zomerweek in Driegonaal, augustus 2015)

Ook deze zomer wordt De Dwarse Drentse Zomerweek georganiseerd: van 23 tot en met 30 juli, natuurlijk in Drenthe. Opnieuw onder begeleiding van John Hogervorst, Marijke Meijer en Liesbeth Takken, opnieuw met een heerlijke diversiteit aan werkvormen, opnieuw met dwarse gastsprekers, opnieuw rondom thema’s als arbeid en inkomen, vrijheid in de zorg en in het onderwijs, ik-en-de-gemeenschap, een eerlijke economie, hoe temmen we het geld – en veel meer!

Bekijk hier de folder:
DDDZW16
en/of zie de nadere informatie op www.dddzw.nl

Cursus Associatieve Economie

voorplat_economie

Op vrijdag 20 mei a.s. start in De Zonneboom (Leiden) de Cursus Associatieve Economie met John Hogervorst.

In 7 bijeenkomsten wordt het geheel van Rudolf Steiners associatieve economie, en de verhouding van economie tot geestes- en rechtsleven, besproken en onderzocht. Leidraad daarbij is Economie – de wereld als één economie van Rudolf Steiner. De cursusbijeenkomsten worden thematisch vormgegeven en worden deels thuis voorbereid aan de hand van een literatuuropgave.

Thema’s die aan bod komen:
- arbeidsdeling: samen werken in de economie
- de juiste prijs: genoeg voor iedereen
- eigendom: niet bezitten maar gebruiken
- geld: de organische geldkringloop
- associaties: wat zijn dat, wat doen ze, hoe worden ze gevormd
- grenzen aan de economie
- de financiering van onderwijs, zorg, kunst, wetenschap, religie

Met een beweeglijk denken, inzicht in de economische kernvraagstukken en begrip van het sociale geheel waarvan we deel zijn – op deze drie doelen richten we ons in de cursus – beschikken we over belangrijke instrumenten en mogelijkheden om in ons dagelijks leven actief en gericht vorm te geven aan onze betrokkenheid bij een gezonde sociale toekomst.

De cursusbijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag, van 13.30 tot 17.00 u
Data: 20 mei, 10 juni, 9 september, 23 september, 7 oktober, 4 november, 25 november.

Ben je in voor een serieuze verdieping in de associatieve economie?
Vraag nadere informatie aan via:
info@zonneboom.nl
of bel 071 512 3137

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken