Augustus 2015

6705156402

Een greep uit de inhoud van dit nummer:

“… Een duale standaard, van graan en goud, is wat ook nu nodig is. De prijs van goederen moet worden gezien, en dus ook in verhouding worden gehouden, met de prijs van basale grondstoffen, waarvan graan de meest basale is. Maar de prijs van krediet moet worden bezien in samenhang met goud. Om deze stap te zetten, hoeft men slechts te begrijpen dat de fundamentele en sterkste economische betekenis van goud niet ligt in zijn beschikbaarheid – in abstracte termen van wereldwijde goud-deposito’s, noch in relatieve termen zoals wanneer het, bijvoorbeeld, de Europese economie overspoelt – nee, de werkelijke economische betekenis van goud ligt in zijn duurzaamheid en in het feit dat het niet vernietigd kan worden. …”
(Christopher H. Budd in: Over goud en graan)

“…Wanneer mensen tegenwoordig twijfels hebben over de verklaring van de gebeurtenissen van 11 september dan spreken zij daar alleen in kleine kring, met vrienden over. Als historicus verkeer ik in een andere positie. Ik onderzoek en communiceer in het openbaar. Wanneer ik beweer dat 11 september een nog niet opgelost raadsel is, bekritiseer ik daarmee de Verenigde Staten. Dat leidt tot spanningen. De Verenigde Staten vormen het machtigste imperium van onze tijd: ze hebben, gemeten naar het Bruto Binnenlands Product, de grootste economie ter wereld; ze beschikken over de meeste vliegdekschepen en wereldwijd over de meeste militaire steunpunten – overigens niet één in Zwitserland en dat is belangrijk -; ze hebben bovendien met de dollar de belangrijkste reservedekking en hebben via Hollywood natuurlijk grote culturele invloed. Voor dit imperium van de Verenigde Staten vormt 11 september het fundament van de zogenaamde ‘oorlog tegen terreur’ (‘war on terror’). We zitten nog steeds in deze oorlog en ik geloof niet dat die snel voorbij zal zijn. …”
(Daniele Ganser in: “Moed om de waarheid te willen kennen”)

“… Hiermee komen we op een potentieel ‘brisant’ punt: de in de mens levende behoefte om op basis van zijn eigen keuzes te leven, stuit in de werkelijkheid op al het ‘bestaande’, bijvoorbeeld op tradities, op cultureel en levensbeschouwelijk bepaalde normen en waarden, op wetgeving en jurisprudentie en op het hele stelsel van de uit dit alles voortgekomen praktijk.
Deze botsing tussen wat in de mens leeft en dat wat hij in de wereld om zich heen aantreft, kan op verschillende manieren uitwerken:
het bestaande kan zich onveranderlijk handhaven en biedt geen betekenisvolle ruimte aan het in de mens levende proces van individuele emancipatie; dan wel:
de behoefte aan individuele emancipatie toont zich zo krachtig dat deze het bestaande opzij schuift en het gehele sociale leven vernieuwt.
De werkelijkheid speelt zich zoals we weten in de meeste gevallen af in het gebied dat tussen twee uitersten ligt. Zo ook hier. …”
(John Hogervorst in: Geen macht maar recht)

“… In september 2012 kwamen meer dan 2000 werknemers in een Foxconn fabriek in opstand. Uiteindelijk waren 10.000 mensen, ook uit de omgeving, betrokken bij massale gevechten. De fabriek werd toen tijdelijk gesloten – een gevolg van de pragmatische oplossingen van het Westen in China. Een andere consequentie is, dat al jarenlang gedreigd wordt met massazelfmoord en dat er daadwerkelijk in de dag en nacht draaiende fabrieken zelfmoorden gepleegd worden. In de fabrieken slapen mensen vanwege de kostenbesparing in toerbeurt in hetzelfde bed. Zij kunnen niets anders doen dan werken, eten en slapen. Meestal zijn ze zelfs te moe om TV te kijken. Na een paar jaar worden ze afgewisseld door nieuwe  gezichten. Foxconn reageerde op een reeks zelfmoorden door  contractueel vast te leggen dat de arbeiders zouden ‘afzien van zelfmoord’12. Dit heeft geen verandering teweeg gebracht maar de zaken nog meer op scherp gesteld. …”
(Roland Benedikter in: Appel tegen roos)

“…Aan de ene kant zijn wij vrij; tegelijkertijd zijn wij gelijk en dan is het ook nog zo dat wij daadwerkelijk de broederschap inhoud moeten geven? Men kon zich dat tijdens de Franse Revolutie, noch tijdens de 19e eeuw voorstellen. Het menselijk denken hierover was te stijf. Het was niet beweeglijk en ontwikkeld genoeg om in zich op te nemen hoe vrijheid, gelijkheid en broederschap daadwerkelijk drie reëel bestaande, verwerkelijkte idealen zouden kunnen zijn.
Wat doet Rudolf Steiner nu met die idealen? Hij geeft ze alle drie een afzonderlijke eigen plek in het grote geheel van de samenleving. Het feit dat dit in onze tijd door ieder van ons eenvoudig te begrijpen is, toont aan dat de idealen die twee eeuwen geleden geïntroduceerd werden werkelijk te vroeg zijn gekomen. Nu, in onze tijd, kunnen we betrekkelijk eenvoudig begrijpen hoe ze elk in hun eigen gebied, afzonderlijk en toch gezamenlijk, werkelijkheid kunnen worden. Nog in Rudolf Steiners tijd bleek dat moeilijk in te zien; het is pas in de afgelopen decennia eenvoudig te begrijpen geworden. …”
(John Hogervorst in: Van Franse Revolutie naar sociale driegeleding)

Nieuwe Nieuwsbrief

Driegonaal logo
[21-8-2015]
Hij staat klaar voor verzending en gaat later vandaag digitaal met de post mee: de nieuwe Driegonaal Nieuwsbrief, de zesde van dit jaar.

In deze aflevering:
- een waarschuwing aan de abonnees (!?)
- een vooruitblik op het komende nummer
- een bericht over het vrij maken van landbouwgrond
- de Agenda met driegeledingsactiviteiten in de komende periode.

Wilt u de digitale nieuwsbrief ook ontvangen?
Scroll in de kolom hier rechts naar beneden en schrijf u in!

Intensief werk – een zomerse week lang

vuur lothlorIn de afgelopen week vond in Centre Lothlorien, een spiritueel centrum in Noordoost Frankrijk, een zomerweek over sociale driegeleding plaats, die door het Centre met de klinkende naam ‘Steiner als maatschappijvernieuwer’ was aangekondigd.

Uit Nederland en België waren deelnemers op deze week afgekomen, een enkeling die al op het Centre te gast was, wilde een of twee ochtenden meemaken, verlengde zijn verblijf en maakte uiteindelijk de hele week mee. En dat was tekenend voor de sfeer en intensiteit waarin de week plaats vond. Na een blik op de onder meer via de ver doorgevoerde arbeidsdeling tot stand gekomen wereldeconomie, kwam eerst het thema ‘de juiste prijs’ centraal te staan, van daaruit keken we naar het scheppen van waarden in de economie, het inkomen van degenen die in het economische leven werkzaam zijn en het principe dat het inkomen bepaalt van degenen die in het geestesleven werken, gebaseerd op de vrije erkenning van hun capaciteiten.

In verschillende bijeenkomsten werden vragen en praktijksituaties van deelnemers behandeld, om van daaruit weer driegeledingsthema’s als geld, geldschepping, de geldkringloop, arbeid, inhoud en grenzen van het rechtsleven en het tegenwoordig onvermijdelijke ‘basisinkomen’ te bespreken. In een afsluitende bijeenkomst werd aan geïnteresseerde gasten van het Centre een impressie gegeven van deze en andere zomercursussen, waaruit sterk te proeven was dat er in deze cursus intensief en vruchtbaar gewerkt is.

In Centre Lothlorien wordt al 14 jaar lang een veelheid aan activiteiten aangeboden. Lucas Slager, initiatiefnemer, en zijn partner Fredie Wamelink, proberen met het Centre de gelegenheid te bieden voor een vrije uitwisseling tussen waarheidszoekers uit allerlei stromen en richtingen. In september a.s. organiseren zij voor de derde keer een internationaal Peacefestival met gasten uit vele landen. De voorbeeldige wijze waarop zij hun initiatief vorm geven en de bijzondere betrokkenheid van staf en vrijwilligers maakt het streven naar waarheid, ontmoeting en gesprek, vrede, op Lothlorien tot een tastbaar beleefbare ervaring.

Kleine impressie

dddzw 02Wel begrijpelijk: veel mensen zijn echt nieuwsgierig naar ons wedervaren tijdens De Dwarse Drentse Zomerweek. Maar wat moeten we er van zeggen? Zijn er in uw omgeving geen mensen die er bij waren? Laat hen vertellen!
Hoe dan ook: het was een bijzondere week waarin we met de 21 deelnemers intensief en vruchtbaar gewerkt hebben aan projectieve geometrie, land-art en sociale driegeleding, waarin dingen op een prachtige manier samenkwamen en waar het geheel de delen oversteeg.

In het komende nummer van Driegonaal nemen we een korte impressie van de bijeenkomst op. Alvast een klein fragment:
“… gedurende de week groeide er in het onzichtbare maar menselijk sterk ervaarbare iets dat in de diepste zin van het woord verbond. Individuele standpunten kwamen haast ongemerkt in beweging, ze werden verruimd, aangevuld, in kleur verrijkt en dat wat gezamenlijk onderzocht, beleefd, geoefend en ervaren werd bracht een gemeenschappelijkheid – een soms letterlijke, soms figuurlijke kring – waarin geconcentreerd en met groeiende intensiteit gewerkt werd  aan het in het midden geplaatste thema. De projectieve geometrie en sociale oefeningen met Marijke Meijer, het werken in het landschap met Liesbeth Takken en het door middel van het woord benaderen en onderzoeken van de sociale driegeleding met John Hogervorst werkten, hoe verschillend deze activiteiten en de begeleiders ook, onderling versterkend en vielen in een diepere laag op een gelukkige wijze op hun plaats. Door de dagen heen bleek dat een tastende doelgerichtheid op het onderzoeken en beleven van de sociale driegeleding – zonder te vervallen in de woede en verontwaardiging die een sociaal voelend mens daadwerkelijk kan beleven bij het waarnemen van vele feiten en ontwikkelingen in de moderne tijd, innerlijk een beeld van het gezonde sociale organisme kan laten groeien dat kracht, moed en richting geeft.”

Late beslissers, early adaptors

lothlorJawel, een mens kan heel laat tot zijn besluit komen en toch een ‘early adaptor’ blijken te zijn.
In de week van 9 tot 15 augustus a.s. vindt er in Frankrijk (noordoost, afstand tot Utrecht is ca 600 km) een zomerweek over sociale driegeleding plaats. Van maandag- tot en met vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 gaan we aan het werk, met John Hogervorst, om in de loop van de week een werkelijk beeld op te bouwen van een gezonde samenleving en van de weg tot een gezonde toekomst.
Daarmee gaan we in het zomerse Frankrijk bouwen aan de kracht en de wil waarmee vervolgens, ieder op zijn eigen plek in het leven mee kan bouwen aan een wereld waarin we vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen.
Tijdens de duur van de cursus is er ook een activiteit voor kinderen, en de rest van de dag vier je vakantie op of rond een heerlijke plek: Centre Lothlorien.
Voor nadere informatie: klik hier

Applaus voor de sociale driegeleding

otto schily

(op 13 maart 1986, tijdens de afscheidsrede van Otto Schily in de Bondsdag)

De 70 jaar geleden door Rudolf Steiner voorgestelde idee van een functionele geleding van de maatschappij in de drie gebieden van cultuur, staat en economie zou een ontwerp voor de maatschappij van de toekomst kunnen zijn voor die mensen die niet gezapig vast willen houden aan de hun vertrouwde denkpatronen en die zich bewust zijn van de existentiële gevaren waar de mensheid mee geconfronteerd is (applaus bij de Groenen).
Rudolf Steiner heeft al in de twintiger jaren op grond van verdiepte kennis van de natuur de biologisch- dynamische landbouwmethode ontwikkeld waarvan het belang pas na meer dan een halve eeuw in grote lijnen erkend wordt. Intellectuele hoogmoed, behoudzuchtige wetenschappelijke pedanterie en eigendunk bij leidinggevenden, maar ook het sektarische gedrag van antroposofen hebben gedurende tientallen jaren een productieve opname van Rudolf Steiners gedachten in de samenleving in de weg gestaan. Vandaag zou daar onbevangener en vrijer van vooroordelen over gesproken kunnen worden. Een constructieve opname van zijn ideeën in de maatschappelijke dialoog al in de twintiger jaren had in elk geval – deze bewering kan in historische perspectief worden gewaagd – de catastrofe van de nazi-terreur en de tweede wereldoorlog kunnen helpen vermijden (applaus bij de Groenen). De zware schuld die vorige generaties met hun blindheid op zich hebben geladen, zou voor ons een aansporing moeten zijn, om een vrije, ecologische, sociale, democratische en vreedzame maatschappij voor onze kinderen en met onze kinderen op te bouwen (enthousiast applaus bij de Groenen).
(De hele toespraak werd gepubliceerd in Driegonaal, 12e jrg/nr 2)

Vandaag hebben we de vijfde Driegonaal Nieuwsbrief van dit kalenderjaar verspreid. In de kolom hier rechts, bijna onderaan kunt u zich ook inschrijven en ontvangt u de Nieuwsbrief in het vervolg ook. In de Nieuwsbrief van vandaag stond, naast bovenstaand fragment uit het Driegonaal-archief, korte artikelen over de juiste prijs en over de opgave van de staat (naar aanleiding van de rechtszaak die Urgenda aanspande), een vooraankondiging van een bijzonder boek over het werk van kunstenaar Liesbeth Takken en een overzicht van driegeledingsactiviteiten in de komende maanden.

Bijna vergeten!

IMG_0981
Bijna niet voor te stellen in deze tijd waarin we elkaar alles dat langs waait via social media graag nog eens extra onder ogen brengen, maar we vergaten u te vertellen: De Dwarse Drentse Zomerweek gaat dóór! We zitten met het aantal deelnemers aan de goede kant van de streep en we verheugen ons op deze week vol driegeleding, kunst in het landschap, projectieve geometrie, gesprekken, kunstzinnige en sociale oefeningen en al het andere dat kan gebeuren wanneer mensen met idealen een hele week samen aan de slag zijn!

De week start op 18 juli a.s. en eindigt op de 25e juli. Er zijn nog plaatsen vrij – en voor jongeren en degenen voor wie de financiële drempel te hoog is hebben we een verlaagd tarief.
En hier vind je meer over De Dwarse Drentse Zomerweek

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken