De kraan en de dweil

raqqa

[20/11/2015] Om het vluchtelingenprobleem op te lossen moeten de grenzen dicht.
Om terrorisme tegen te gaan moet Raqqa plat gebombardeerd.

Makkelijke oplossingen zijn niet moeilijk te vinden – en lossen niets op.

Heeft de sociale driegeleding misschien nog een oplossing in de aanbieding, voor het vluchtelingenprobleem, of voor het terrorisme?

De sociale driegeleding heeft geen oplossing maar is feitelijk de enige oplossing. Mensen die zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, die mondig mee kunnen participeren in het vorm geven van wederzijdse rechten en plichten, die deel hebben aan een associatieve economie hebben geen reden om hun land te ontvluchten of om anderen om het leven te brengen.

Willen we de stroom vluchtelingen van arm naar rijk, van onveilig naar veilig verminderen?
Maak de associatieve economie werkelijkheid.

Willen we ideologisch extremisme de wind uit de zeilen nemen?
Schep een vrije ruimte voor het geestesleven.

De problemen van het heden hangen stuk voor stuk samen met het feit dat de sociale driegeleding onvoldoende is opgenomen. De enige begaanbare weg naar een oplossing voor die problemen is een weg die in overeenstemming is met de grondbeginselen van de sociale driegeleding.

Al zo lang de sociale driegeleding door Rudolf Steiner werd geïntroduceerd houden de mensen die de dingen op deze wereld regelen zich liever bezig met het ‘aanpakken van concrete problemen’ in plaats van een poging te doen te begrijpen wat de sociale driegeleding is. Ze hebben het zo druk met de bestrijding van symptomen dat ze geen idee hebben van wat echt genezend kan werken.
Ze zoeken wanhopig naar nieuwe dweiltjes en zien niet dat de kraan nog openstaat.

Wilt u meewerken aan een oplossing voor het vluchtelingenprobleem?
Voelt u zich machteloos en bang als het om het terrorisme gaat?
Bestudeer de sociale driegeleding.
Totdat deze innerlijk tot leven komt.
Dan wordt duidelijk wat u te doen staat.

Makkelijker kunnen we het niet maken.

Inspirerende praktijken

aralente

In een interview in de Volkskrant (van 14 november) vertelt voormalig diplomaat en minister van buitenlandse zaken Ben Bot een kleine anekdote over een bijeenkomst van de Arabische Liga die hij bijwoonde. Bot bracht daar de mensenrechten ter sprake. En wat gebeurde er: “… mijn Saoedische collega, al 22 jaar minister stond op en zei: ‘Nou moet je eens goed luisteren, jullie hebben mensenwetten, onze wetten komen rechtstreeks van God – wat denk je dat hier voorrang heeft? Hou op met dat gezwets’.”

De essentie van deze anekdote werpt een schril licht op de neiging, zoals die in Amerika en in West-Europa leeft, om zich als voorlopers van de mensheid te zien en ontneemt iedere bodem aan de illusie dat militair ingrijpen in verre landen bij kan dragen aan het wortel laten schieten van ‘onze democratische verworvenheden’.

Het ingrijpen van westerse mogendheden in verschillende Arabische staten (denk aan Irak, Afghanistan, Lybië of Syrië) waren stappen op weg naar de toestand waarin Europa zich nu bevindt: verdeeld over het vraagstuk wat te doen met de vele vluchtelingen die hier hun heil zoeken, verkrampt van angst door daden van geweld zoals die in Parijs.

Al bijna een eeuw lang verzuimen ‘we’ (‘we’, dat zijn hier de westerse, op democratische leest geschoeide landen) concreet te werken aan een samenleving die recht doet aan het eenduidige principe van de gelijkheid dat de basis van democratie is. (Deze samenleving is die, die zich naar het beeld van de sociale driegeleding vormt.)

Hoe zou onze praktijk anderen kunnen inspireren?

Vooralsnog is er alleen onze welvaart die aantrekkingskracht uitoefent.

Goed nieuws voor lobbyisten!

lobbyHeeft de sociale driegeleding ook een mening over lobbyisme?
Oeps!

De sociale driegeleding ‘heeft geen mening’. Mensen die de sociale driegeleding begrijpen, of dat proberen, hebben mogelijk wel meningen – al valt te hopen dat die meningen het karakter van een weloverwogen oordeel hebben.
Want wie zit er in onze tijd nog te wachten op ‘een mening’?

Maar ons werd gevraagd naar ‘lobbyisme’.
We kwamen het in de afgelopen week in de actualiteit weer tegen. De CO2-uitstoot van auto’s in de EU mag in de komende jaren de eerder met het oog op het milieu bepaalde normen verregaand overschrijven. Dat was het gevolg van de druk die de auto-industrie, en de landen met een sterke auto-industrie, uitoefenden.
En voor binnenlands gebruik was de lobby van de banken in het nieuws, die onze wetgever wetgeving op het gebied van het toepassen van ‘financiële producten’ (“coco’s”) influisterde.
“We laten ons de wet niet voorschrijven” liet onze dappere minister van Financiën nog weten.

En zo is het maar net. Wetgevers of andere regelmakers laten zich de wet niet voorschrijven. Maar influisteren, hapklaar aangeleverd krijgen, samen de opties en concepten doornemen – het is dagelijkse praktijk.

Wetgeving is een taak die, in de sociale driegeleding, voor het democratisch staats- of rechtsleven is weggelegd. Daar hebben wij allemaal, op basis van democratische beginselen, deel aan. Daar leggen we onze onderlinge verhoudingen vast en bepalen we onze wederzijdse rechten en plichten. Daar hebben we ook allen één stem en alle stemmen wegen even zwaar.

Vóórdat die wetten en regels tot stand komen, is er een fase waarin relevante inhoudelijke gezichtspunten ontwikkeld en uitgewisseld worden. Dat zou, we doen hier net alsof de sociale driegeleding een feit is, zich afspelen in het vrije geestesleven: onderwijs en wetenschap bijvoorbeeld, zouden (in vrijheid en niet gebonden of gestuurd door belangen van overheden, ondernemingen of anderen) ‘hun licht laten schijnen’ over alle aspecten die met de toekomstige wet te maken hebben. Een ieder die dat wil, kan zich in vrijheid een oordeel vormen over de zaak waar het om gaat. Niet relevant is of gezichtspunt A of B dat van een meerderheid, een minderheid of van een belanghebbende is, slechts relevant is de inhoudelijke onderbouwing van gezichtspunt A of B. Vervolgens zal het relevant blijken hoe een en ander zich verhoudt tot het rechtsgevoel en het oordeel van de individuen die straks, in het rechtsleven, op basis van gelijkheid over een wet gaan besluiten.

Het lobbyisme zoals we dat kennen is daarmee een overbodige tak van bedrijvigheid. De menskracht en middelen die er nu aan besteed worden, zouden beter besteed zijn indien ze zouden worden gericht op verbetering van productietechnieken, kwaliteitsverbetering van producten, betere vervulling van de behoeften van de consument – en als dat niet mogelijk is kan alles dat nu aan lobbyisme wordt besteed als vrije schenking naar het geestesleven. Daar weet men wel raad met overschotten!

Goed nieuws voor de lobbyist: hij kan op zoek naar een werkplek waar hij bijdraagt aan welvaart of welzijn van het sociale geheel. Dat is niet alleen fatsoenlijk, maar ook heel bevredigend werk!

Van Goede Grond Manifestatie

foto vgg 241015Goede grond biedt de mens alles dat hij nodig heeft: een bodem om op te staan, voeding en al dat hij nodig heeft om te leven, een fundament om zich te ontwikkelen. Goede grond staat voor de Aarde en alles dat zij de mens schenkt.
Wat is er nodig om grond tot ´goede grond´ te maken? Vormen van landbouw die de Aarde verzorgen in plaats van uitbuiten, een economie die dat mogelijk maakt, menselijke begaafdheid en creativiteit om tot nieuwe ideeën, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe inspiratie te komen.

U bent van harte welkom op de Van Goede Grond Manifestatie op 24 oktober a.s.

Op het programma staan o.a.:
- rondleidingen over de biologisch-dynamische boerderij
- bewegingsspelen voor jong en oud met Marijke Meijer
- werk mee aan een kunstwerk in het landschap met Liesbeth Takken
- kennis maken met de biologisch-dynamische landbouw
- ´30 minute talks´: korte maar scherpe inleidingen over grote thema´s als: aan de slag in een nieuwe economie / goede grond is geen koopwaar / echt vrij onderwijs: daar begint alles mee / de aarde verzorgen is werken aan het fundament / waarom we de banken kunnen missen / en andere grote thema´s die u aandraagt
- en natuurlijk is er koffie, thee, sap en ander lekkers van goede grond.

 Aan deze dag wordt meegewerkt door:
John Hogervorst, directeur van de Summer Foundation (summer-foundation.org)
Wouter en Kathinka Kamphuis van boerderij ´t Leeuweriksveld (leeuweriksveld.nl)
Marijke Meijer, kunstenares (Werkplaats De groene slang)
Liesbeth Takken, kunstenares (landartprojecten.nl en liesbethtakken.com)

Deze dag wordt georganiseerd met dank aan:
- Gemeente Emmen (Culturele Drentse gemeente 2015-2016)
- Stichting Mensen voor de Aarde
- De Dwarse Drentse Dagen
- Stichting Harmen van der Schaaf

Locatie:
´t Leeuweriksveld
Wilhelmsweg 69, inrit Zandzoom
7814 VE Emmen

Het programma begint om 11.30u en eindigt om ca 16.30u.

Werkplaats Broederschap

brotherhood
Arnhem, zaterdag 17 oktober a.s.:
Is ‘broederschap’ een mooi ideaal, iets voor een verre toekomst? Of is het ook iets waar we nu aan en mee kunnen werken?

Rudolf Steiner plaatste de broederschap als leidend principe in de economie. Door samen te werken om de behoeften van anderen te vervullen, en door samen te delen wat samen bewerkt is, wordt broederschap een stuk tastbaarder.

In deze Werkplaats gaan we onderzoeken wat broederschap is en wat de stappen zijn om broederschap dichterbij te brengen. Daarbij komen o.m. de betekenis van de arbeidsdeling, de moderne wereldeconomie en de rol van de consument, het eigendomsrecht en de juiste prijs aan de orde. Vervolgens onderzoeken we de spirituele dimensie van de actuele betekenis van broederschap.

John Hogervorst is als ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, redacteur van tijdschrift Driegonaal, docent aan de opleiding Impuls en directeur van de Summer Foundation actief met Rudolf Steiners sociale en economische gedachtegoed.

Aanvang 14.00 u tot 17.00 u; vanaf 13.30 inloop met koffie en thee en met een pauze.

Kosten: ca. € 32,00, afhankelijk van het aantal deelnemers kan de prijs lager uitvallen, opgave vooraf verplicht, bij Addie Bijster addie@upcmail.nl of studiecentrum.arnhem@upcmail.nl

De Dikke Van Dale en de Wereldbank

hongerbloem


Op een hongerbloempje
Foutje bedankt… (Erophilia verna) (Draba muralis)

Een Hongerbloempje uit Ter Apel
Sprak: “Ze lopen wel héél hard van stapel
Nu extreme armoede wereldwijd wat daalt
Word ik plots uit de Van Dale weggehaald.
Verloren is ineens m’n inheemse naam!
Niet dat ik me voor de Latijnse schaam,
Maar ‘k eindig als illegaal in de petoet
Als ik me straks identificeren moet”.

Toos Komma

Das Auto. Die Assoziation.

transporter

Terwijl Volkswagen wereldwijd in het defensief gedrongen is wegens het toepassen van sjoemelsoftware die ervoor zorgde dat de emissiecijfers tijdens tests worden gemanipuleerd, ontvouwde de Nederlandse importeur van Volkswagen, Pon, gistermiddag tijdens een bijeenkomst met alle Volkswagendealers in Nederland een stoutmoedig plannetje.

“De volgende keer dat wij elkaar zien”, bezwoer Pon, “zijn wij niet in deze kring bijeen maar bevinden zich ook vertegenwoordigers van onze klanten, werknemers, toeleveranciers, milieu-organisaties, energieleveranciers, wetenschappers, kredietverstrekkers  en anderen in ons midden. Volkswagen raakt namelijk alleen uit de prut wanneer we moedig voorwaarts bewegen en de inspiratie daartoe ligt in ons verleden.”

(Van 1945 tot 1960 was Volkswagen een bedrijf zonder eigenaar. Na het beëindigen van de tweede wereldoorlog werd Volkswagen eerst enkele jaren beheerd door de Britse bezettingsmacht en daarna werd het onder beheer van de deelstaat Niedersachsen gesteld. Pas in 1960 werd Volkswagen geprivatiseerd en werden er aandelen uitgegeven. )

“Deze geschiedenis laat zien”, aldus Pon, “dat Volkswagen ook blijft draaien wanneer het niet de belangen van de aandeelhouders hoeft te dienen. Sterker nog: het dienen van de belangen van de aandeelhouders onder aanvoering van een managerskaste – die oprecht meent dat de miljoenen euro’s die zij jaarlijks incasseert een terechte beloning vormt – is een ziekelijk verschijnsel dat zich alleen voor kan doen omdat het bedrijf privé-eigendom is.

Wij slaan een nieuwe weg in en worden de duurzaamste mobiliteitsmaker ter wereld – en dat doen we door de aandeelhouders aan de kant te zetten, door de aandelen met onmiddellijke ingang onverkoopbaar te maken, en door een transparant samenwerkingsverband aan te gaan met allen die belang hebben bij de producten die wij zullen leveren. Waarom zouden we onze klanten en de hele wereld besodemieteren? Wat is dat voor een verdienmodel? We gaan in het vervolg gewoon precies datgene maken wat onze klanten verlangen! Logisch toch?

Das Auto wordt Die Assoziation!” aldus Pon.

Gaat ‘Wolfsburg’, waar de Volkswagendirectie zetel houdt, luisteren naar Pon?
Sag niemals nie, want Ben Pon sr tekende in zijn notitieblokje de oer-Volkswagen-Transporter en die kwam er ook.

Drs. Teentjes

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken