Yesterday’s paper

driegonaal_329_voorplat

Gewoon vergeten: we hebben het laatste nummer, dat van april jongstleden, nog niet op de website geplaatst! Inmiddels ligt er al een stapel kopy voor het volgende nummer, maar Driegonaal, nummer 1/2, maart 2016 (jrg.34) is nu nog even het laatst verschenen nummer. Voordeel van het late opnemen van dit nummer op de website is dat we u naar waarheid kunnen vertellen dat we veel positieve reacties op dit nummer mochten ontvangen.

In dit nummer onder meer:
+ Fragmenten met commentaar uit Economie – de wereld als één economie van Rudolf Steiner (over de juiste prijs, arbeid, de drie geldkwaliteiten en over zin en onzin van het versturen van ansichtkaarten)
+ Rudolf Steiner als econoom (een beschouwing van Christopher Houghton Budd)
+ Is geldschepping een taak van de staat? (een artikel van John Hogervorst)
+ Pietro Archiati over arbeid en inkomen
+ Het achtste deel in de reeks Over graan & goud van Christopher Houghton Budd
+ Een interview met Koos Bakker en Merle Coomans van Estafette Odin
+ en de geheel vernieuwde rubriek De Caleidoscoop met een bonte verzameling van korte teksten en berichten over wat onder de dagelijkse actualiteit van werkelijk belang is.

Dwars door de zomer heen?

Bebop_Drone_2015-07-23T141808+0000_660807Vorig jaar voor het eerst georganiseerd: De Dwarse Drentse Zomerweek. Het werd voor alle aanwezigen een bijzondere ervaring:

“Individuele standpunten kwamen haast ongemerkt in beweging, ze werden verruimd, aangevuld, in kleur verrijkt en dat wat gezamenlijk onderzocht, beleefd, geoefend en ervaren werd bracht een gemeenschappelijkheid – een soms letterlijke, soms figuurlijke kring – waarin geconcentreerd en met groeiende intensiteit gewerkt werd  aan het in het midden geplaatste thema. De projectieve geometrie en sociale oefeningen met Marijke Meijer, het werken in het landschap met Liesbeth Takken en het door middel van het woord benaderen en onderzoeken van de sociale driegeleding met John Hogervorst werkten, hoe verschillend deze activiteiten en de begeleiders ook, onderling versterkend en vielen in een diepere laag op een gelukkige wijze op hun plaats.
Door de dagen heen bleek dat een tastende doelgerichtheid op het onderzoeken en beleven van de sociale driegeleding – zonder te vervallen in de woede en verontwaardiging die een sociaal voelend mens daadwerkelijk kan beleven bij het waarnemen van vele feiten en ontwikkelingen in de moderne tijd, innerlijk een beeld van het gezonde sociale organisme kan laten groeien dat kracht, moed en richting geeft.
Gastsprekers kwamen vertellen over hun ervaringen met hun initiatief: niet dwars om dwars te zijn maar dwars omdat het nastreven van een ideaal je in de huidige samenleving per definitie tot een ‘dwars mens’ maakt.”
(uit een impressie over de zomerweek in Driegonaal, augustus 2015)

Ook deze zomer wordt De Dwarse Drentse Zomerweek georganiseerd: van 23 tot en met 30 juli, natuurlijk in Drenthe. Opnieuw onder begeleiding van John Hogervorst, Marijke Meijer en Liesbeth Takken, opnieuw met een heerlijke diversiteit aan werkvormen, opnieuw met dwarse gastsprekers, opnieuw rondom thema’s als arbeid en inkomen, vrijheid in de zorg en in het onderwijs, ik-en-de-gemeenschap, een eerlijke economie, hoe temmen we het geld – en veel meer!

Bekijk hier de folder:
DDDZW16
en/of zie de nadere informatie op www.dddzw.nl

Cursus Associatieve Economie

voorplat_economie

Op vrijdag 20 mei a.s. start in De Zonneboom (Leiden) de Cursus Associatieve Economie met John Hogervorst.

In 7 bijeenkomsten wordt het geheel van Rudolf Steiners associatieve economie, en de verhouding van economie tot geestes- en rechtsleven, besproken en onderzocht. Leidraad daarbij is Economie – de wereld als één economie van Rudolf Steiner. De cursusbijeenkomsten worden thematisch vormgegeven en worden deels thuis voorbereid aan de hand van een literatuuropgave.

Thema’s die aan bod komen:
- arbeidsdeling: samen werken in de economie
- de juiste prijs: genoeg voor iedereen
- eigendom: niet bezitten maar gebruiken
- geld: de organische geldkringloop
- associaties: wat zijn dat, wat doen ze, hoe worden ze gevormd
- grenzen aan de economie
- de financiering van onderwijs, zorg, kunst, wetenschap, religie

Met een beweeglijk denken, inzicht in de economische kernvraagstukken en begrip van het sociale geheel waarvan we deel zijn – op deze drie doelen richten we ons in de cursus – beschikken we over belangrijke instrumenten en mogelijkheden om in ons dagelijks leven actief en gericht vorm te geven aan onze betrokkenheid bij een gezonde sociale toekomst.

De cursusbijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag, van 13.30 tot 17.00 u
Data: 20 mei, 10 juni, 9 september, 23 september, 7 oktober, 4 november, 25 november.

Ben je in voor een serieuze verdieping in de associatieve economie?
Vraag nadere informatie aan via:
info@zonneboom.nl
of bel 071 512 3137

Géén pardon!

Pardon?
(Ofwel: wie is hier nu gek?)

Vandaag in het nieuws:
“De sollicitatieplicht voor werkloze 60-plussers moet verdwijnen. Dat vindt onder anderen arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit Tilburg. Hij spreekt van een generaal pardon voor ouderen. Ook het CNV vindt dat er soepelere regels moeten komen voor ouderen. Zij denken aan een ‘seniorenpardon op maat’.”
Lees hier het hele bericht zoals dat vanmorgen in Trouw verscheen.

Ouderen zijn, zo vermeldt het bericht, net als jongeren gedwongen te solliciteren. Doen zij dat niet dan worden zij, net als jongeren, gekort op hun uitkering.
Sympathiek idee dat ‘seniorenpardon’?

Laten we het anders stellen:
- er zijn op dit moment in Nederland zo’n 694.000 mensen werkloos
- de meesten van hen (zo kunnen we in onszelf nagaan) willen niets liever dan hun capaciteiten ergens in de samenleving op een zinvolle manier inzetten
- maar zitten noodgedwongen thuis.

Wie beseft wat ‘arbeid’ is, wat arbeid betekent – zowel voor de mens die arbeid verricht als voor de anderen die van de vruchten van die arbeid gebruik maken – kan tot de gedachte komen dat het in de volle zin van het woord misdadig is dat wij in onze samenleving zó met elkaar omgaan.
Voor deze misdadigheid, waarin ieder van ons betrokken is, zou geen pardon moeten gelden.

Het vraagstuk van arbeid is een vraagstuk van het rechtsleven; een vraagstuk dat behandeld dient te worden in het gebied waarin alle mondige burgers in gelijkheid meepraten en mee besluiten over het vormen en vaststellen van wetten en regels, rechten en plichten. Dáár verdelen we het werk, dáár nemen we ook besluiten over de mogelijkheid op te houden met werken vanaf een bepaalde leeftijd of na een aantal jaren een bepaald beroep te hebben uitgeoefend. En dáár vormen we bij voorkeur ook een ‘recht op arbeid’ dat substantieel zou inhouden dat we het zó regelen dat er voor ieder mens die kan en wil werken, ook daadwerkelijk werk is (en dat werk bestaat niet uit papier prikken maar uit een zinvolle bezigheid die aansluit bij de capaciteiten van degenen die arbeid verricht en waarvan het resultaat door anderen gewenst wordt: zinvolle arbeid dus).

Dit bericht namen we op in de Driegonaal E-Nieuwsbrief die we zojuist verspreid hebben. In de kolom rechts hiernaast, onderaan, kunt u zich inschrijven om in het vervolg ook de Nieuwsbrief (gratis) te ontvangen.

Het thema arbeid komt uitgebreid en veelzijdig aan bod in deze bijeenkomst:

Assen, vrijdag 6 en zaterdag  7 mei
Themabijeenkomst Arbeid
met John Hogervorst, Marijke Meijer, Liesbeth Takken
In deze bijeenkomst staat het hoogst actuele thema ARBEID centraal.
Klinkt dat saai? Dan ga je je vergissen. Aan ‘arbeid’ kleven veel aspecten en urgente vragen, zoals: wat is arbeid eigenlijk? / waarom werkt een mens? / welke verbinding bestaat er tussen arbeid en inkomen? / wordt arbeid in de toekomst, door technologische vindingen, overbodig? / wat moeten we met het basisinkomen?
Goed beschouwd is ‘arbeid’ een van de meest dringende vraagstukken van onze tijd. Tijdens deze bijeenkomst gaan we er op verschillende manieren, grondig én beweeglijk mee aan de slag – met de antroposofie en de sociale driegeleding als basis.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door De Dwarse Drentse Dagen – Werkgroep voor sociale driegeleding, kunst en antroposofie.

De bijeenkomst vindt plaats nabij het centrum van Assen op loopafstand van het station en begint op vrijdag 6 mei om 12.30 u met een lunch.
Die dag loopt het programma (met pauzes en avondmaaltijd) door tot 21.00 u.
Zaterdag 7 mei beginnen we om 9.30 u en werken we (inclusief pauzes en lunch) tot 16.00 u.
De kosten (inclusief 2 x lunch, koffie/thee/sap en avondmaaltijd) zijn: € 95,00
( u moet zelf voor overnachting zorgen).
Begin: vrijdag 6 mei 12:30 uur
Einde: zaterdag 7 mei 16:00 uur
Atelier X
Assen
Aanmelden/ info:
06 2712 5757
info@dddzw.nl

Een einde aan vriendjespolitiek

vriendjes
De democratie is feitelijk nog maar een heel pril verschijnsel. Ze moet nog (veel) verder ontwikkeld worden. Het verwijderen van kwalijke flankerende verschijnselen is een stap in de goede richting. Hieronder een persbericht van Meer Democratie.

De rechtszaak tegen de omstreden politicus Jos van Rey en de reactie daarop van onder andere oud-D66-voorzitter Wim Vrijhoef, laten zien hoe benoemingen in openbare functies vaak in achterkamertjes en langs partijlijnen tot stand komen. Meer Democratie wil een einde maken aan partijpolitieke benoemingen. Daarom is zij het burgerinitiatief “Stop de Vriendjespolitiek” gestart, dat al door ruim 22.000 Nederlanders getekend is.

“Iedereen die in hogere functies in het openbaar bestuur werkt, weet dat partijpolitici elkaar bedekt de bal toespelen bij de verdeling van publieke functies”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie. “Maar weinigen willen hun nek uitsteken door daar publiekelijk over te praten. Wim Vrijhoef is zo’n persoon.”

Niet alleen burgemeesters
Partijpolitieke benoemingen zijn niet alleen bij burgemeestersposten schering en inslag. Ook commissarissen der koning, leden van adviesraden en commissies en hogere ambtenaren op ministeries worden benoemd langs partijlijnen. “Officieel mag iedereen solliciteren, maar binnenskamers is vaak al bepaald wie van welke partij de baan krijgt”, zegt Dubbelboer.

Zorg voor eerlijke procedures
“Met het burgerinitiatief willen we in de eerste plaats de juridische bepaling afschaffen die partijpolitieke benoemingen mogelijk maakt, namelijk artikel 5.4 van de Wet Gelijke Behandeling”, zegt Dubbelboer. “Ten tweede willen we de instelling van een openbare commissie voor publieke benoemingen naar Brits voorbeeld. Die heeft de wettelijke taak om te waken over transparante en eerlijke benoemingen die alleen zijn gebaseerd op verdienste. Dat is de enige manier om te zorgen dat iedereen met voldoende kwaliteiten in aanmerking komt voor publieke functies.”

Te kleine vijver
“Ongeveer 2 procent van de Nederlanders is lid van een politieke partij. De overgrote meerderheid van de Nederlanders wordt dus bij voorbaat uitgesloten van publieke functies. Dat is oneerlijk en in strijd met Artikel 3 van de Grondwet dat zegt: ‘Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.’ Het is slecht voor de kwaliteit van het openbaar bestuur omdat er voor publieke functies uit een veel te kleine vijver wordt gevist. Het is ook slecht voor de politiek, omdat die hierdoor een slechtere naam krijgt”.

Voor het burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig. “We zijn over de helft en roepen iedereen op om te tekenen en zo een behandeling in de Tweede Kamer af te dwingen”, aldus Dubbelboer.

Bekijk hier de petitie

Indrukken uit ‘de campagne’

faustIn de afgelopen dagen streek de campagne ‘Eén wereld – één economie’ neer in Delft (woensdag), Geldermalsen (donderdag), Culemborg (vrijdag) en in Assen (zondag). Op zaterdag, maar dat was geen onderdeel van de campagne, vond er nog een werkgroep bijeenkomst plaats over het thema Faust – geld – economie in het kader van de grote Faust-bijeenkomst die in Utrecht plaats vond, georganiseerd door de Antroposofische Vereniging en de Iona Stichting.

Wat legt Goethe in Faust de keizer in de mond als deze verteld wordt dat in zijn land, in de vorm van een briefje waarop zijn naam prijkt, het geld in de vorm van een bankbiljet geïntroduceerd is?

“’k Vermoed een zwendlarij, bedrog infaam!
Wie plaatste valslijk hier des keizers naam?
Is deze misdaad ongestraft gebleven?”

Dat had de keizer (of was het Goethe?) goed gezien. Het in omloop brengen van geld (in welke vorm dan ook) zonder dat daar een corresponderende waarde aan ten grondslag ligt, vervalt al snel in zwendelarij – al wordt dat niet altijd zo genoemd. (De ECB heeft het er maar druk mee…)
De geschiedenis heeft helaas meermaals laten zien dat het gezonde verstand, of de inzichten van grote geesten, dikwijls losgelaten wordt onder invloed van het verleidelijk en sluw gefluister van Mefisto en aanverwanten.

Dat is mede oorzaak van de economische werkelijkheid zoals we die kennen (menen te kennen) – en als rituele handeling om tot een echt zicht op de economische werkelijkheid te komen én tot gezonde denkbeelden daarover, vindt de campagne ‘Eén wereld – één economie’ plaats.

De bijeenkomst in Delft was sfeervol en warm en stond, op speciaal verzoek van Marian Bentvelsen die deze avond ter plekke organiseerde, in het teken van de vraag naar de samenhang tussen sociale driegeleding en associatieve economie en de opvoeding van het kind. Wanneer het opgroeiende kind zó kan opgroeien dat het de achtereenvolgende fasen van nabootsing, autoriteit, en algemene mensenliefde puur en optimaal kan beleven, zal het als volwassene (respectievelijk) vrijheid, gelijkheid en broederschap als levende idealen in zich dragen en in verbinding met het dagelijks leven kunnen brengen. Van de opvoeder wordt veel gevraagd: het kind binnen te leiden in een wereld die puur en echt is, het voor te gaan waar dat nodig is, het naar het leven als volwassene te begeleiden door te wijzen deze wereld en haar bevolking die met volle interesse tegemoet getreden mogen worden. Ben van der Heide, die als bovenbouwleerkracht zijn leerlingen introduceerde in de sociale driegeleding, kon ter plekke twee jonge mannen verwelkomen in het studiegroepje (in Rotterdam) waarin gezamenlijk aan Rudolf Steiners Economie – de wereld als één economie gewerkt wordt.

In Geldermalsen had de bijeenkomst een heel ander karakter. Daar was Koos Bakker, directielid van Odin Estafette, mede-inleider/spreker. De aanwezigen hadden veelal een achtergrond in of rond de landbouw en de economie en waren actief betrokken in een kringgesprek dat zich meer en meer toespitste op de vraag naar de associaties: de samenwerkingsverbanden die Rudolf Steiner in de economie als noodzakelijk zag. Hoe kunnen die associaties zich vormen, welke taken hebben zij – en hoe kunnen wij ons dat zo exact mogelijk voorstellen? Het gesprek zelf was daarvan een geslaagd eerste beeld: bijna alle aanwezigen legden hun inzicht of oordeel in het midden en daarmee ontstond voor allen een completer beeld van wat een associatie zou kunnen zijn. Niemand had het idee dat we klaar waren toen het tijd was – dat leverde echter geen frustratie op maar de wens om het gesprek en het gezamenlijke onderzoek op een ander moment voort te zetten.

Met 32 aanwezigen (en een overvolle ruimte) was de bijeenkomst van vrijdag 1 april in Culemborg tot dusverre de drukstbezochte bijeenkomst van de campagne. Hier was een zeer veelkleurig publiek. Wat mensen die bekend waren met de antroposofie en sociale driegeleding maar méér die de antroposofie niet kenden en van driegeleding nog nooit gehoord hadden. Veel van hen wel sterk sociaal geëngageerd: bewoners van de zeer levendige ecowijk uit Culemborg, betrokkenen bij de stadszorgboerderij, ouders met kinderen op de ongesubsidieerde Werfklas (vrijeschool) en nog anderen. Na een inleiding over het verlangen naar vrijheid, gelijkheid en broederschap dat in ieder mens leeft (en dat misschien in deze tijd van sociale versplintering nog het enige is dat de mensheid verbindt) en over wat kernthema’s uit de associatieve economie, bestond het tweede deel van de avond uit een levendig gesprek waarin de voor velen nieuwe denkbeelden nader onderzocht en nog eens goed ‘geproefd’ werden. Veel stof tot nadenken voor de een, inspiratie voor de ander. Nog later op de avond werd het gesprek nog levendig en met grote betrokkenheid voortgezet in het die dag geopende nieuwe Una Volta in de Gelderlandfabriek. Tot in de kleine uurtjes en mét bitterballen.

En op zondagmiddag 3 april deed de campagne Assen aan, een stad die niet erg rijk bedeeld is met antroposofisch-achtige bijeenkomsten. Deze bijeenkomst werd verzorgd door De Dwarse Drentse Dagen: de Werkgroep voor sociale driegeleding, kunst en antroposofie (zie www.dddzw.nl) en had een beweeglijk en zonnig zondags karakter. Eerst buiten een paar snelle beweeglijke oefeningen, daarna een intensieve inleiding die begon met een exploratie rondom het ‘werkelijk recht doen aan het mensenwezen’ en werd voortgezet met een beschrijving van de belangrijke thema’s uit de economie. Vervolgens een levendig gesprek, broodjes, koffie en thee, opnieuw buiten samen in beweging komen, gevolgd door een gesprek over concreet vernieuwend initiatief en tot slot een mooie poging om door een speciale manier van luisteren en spreken gezamenlijk een specifieke vraagstelling te onderzoeken. Het thema dat op deze manier in een samen geweven gespreksdraad werd onderzocht was: er is lef nodig om sociale driegeleding of associatieve economie in de praktijk binnen te brengen. Bij het weven van die draad volgden prachtige, elkaar aanvullende en versterkende inzichten en overwegingen elkaar op.

En dat lijkt ook te gelden voor de campagne als geheel: heel verschillende maar stuk voor stuk prachtige bijeenkomsten volgen elkaar op; niet één bijeenkomst lijkt op een andere maar tot dusverre leefde in elk van die bijeenkomsten grote betrokkenheid, soms zelfs gretigheid, en steeds actieve interesse.

De campagne in de komende week:

Maandag 4 april
Dronten (Warmonderhof)
Economie, geld en waarde
Met John Hogervorst en Jan Saal
Een ’andere economie’ valt eenvoudig te herkennen aan een aantal kenmerkende veranderingen ten opzichte van de economie zoals we die nu kennen: samenwerken in plaats van concurreren; een eerlijke prijs voor alles wat er geproduceerd wordt; niet aanbod- maar vraaggestuurd. In een andere economie wordt anders omgegaan met geld en waarde. Een avond over de associatieve economie zoals door Rudolf Steiner ontwikkeld. Met twee inleidingen en gesprek.
Aanvang: 19.30 (einde 21.30)
Hofzaal (Warmonderhof)
Wisentweg 10
8251 PC Dronten
Vrijwillige bijdrage

Donderdag 7 april
Wageningen (De Bblthk…)
Werkt uw geld de goede kant op?
In een gezonde economie  hebben de dingen ´de juiste prijs´

In samenwerking met uitgeverij Nearchus organiseert Lazuur Food Community Wageningen een avond over een gezonde economie. De mate van ´gezondheid´ van de economie is niet een kwestie van winst- of omzetgroei, maar hangt eerder samen met de vraag of datgene wat in de economie geproduceerd wordt ´de juiste prijs´ heeft. Dat is de prijs die ieder mens die aan het maken van een product heeft bijgedragen een billijke bestaansbasis biedt. Wat is er voor nodig om tot de juiste prijs te komen en hoe kunnen we stappen in die richting zetten?
De avond wordt inhoudelijk verzorgd door Inno Kock (Lazuur Food Community Wageningen) en John Hogervorst (Summer Foundation).
De Bblthk…
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
Aanvang: 20.00u
Vrijwillige bijdrage

Vrijdag 8 april
Heerenveen (Huize van der Ploeg)
Een andere economie is mogelijk!

Met Frans Wuijts en John Hogervorst

Is het mogelijk om tot een economie te komen die mens en aarde niet uitbuit maar die recht doet aan ieder mens en die de aarde behoedt en verzorgt? Rudolf Steiner gaf hiertoe bijna een eeuw geleden een belangrijke aanzet. Daarbij ontwikkelde hij allereerst een geheel nieuwe benadering van e de economie, waarin een levende manier van denken voorop staat.

Vanuit die nieuwe benadering gaf hij aan hoe belangrijke vraagstukken in de economie in een ander licht gezien en behandeld kunnen worden. Zo ontwikkelde hij – om een paar voorbeelden te noemen – het begrip van de juiste prijs, introduceerde hij een gebruiksrecht voor grond en kapitaal (in plaats van het gangbare eigendomsrecht) en beschreef hij een organische geldkringloop als remedie tegen speculatie en financiële ‘bubbels’.

Tijdens deze bijeenkomst verzorgen beide sprekers een beknopte inleiding. Daarna proberen we samen in de vorm van een gesprek economische vragen in dit andere licht te zien en te onderzoeken waartoe dat kan leiden.

Tolhuisweg 17
Heerenveen
Ontvangst
: 19.15 uur Aanvang : 19.45 uur Einde : 21.45 uur
Deelnemersbijdrage : richtbedrag € 5,00

Zaterdag 9 april
Zutphen (Tuinzaal)
Broederschap in de economie
Met John Hogervorst en Luuk Humblet
Een associatieve economie, zoals Rudolf Steiner deze omschreef, staat in het teken van de broederschap. Dat betekent, bedrieglijk eenvoudig gezegd, een economie van samen werken en samen delen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we onderzoeken wat er voor nodig is om tot een economie van broederschap te komen. Tevens maken we een begeleide rondwandeling door het oude Zutphen en horen we welke aanzetten tot broederschap er in het verleden hebben geleefd.
John Hogervorst is redacteur/uitgever van Driegonaal en Nearchus CV. Luuk Humblet is winkelier van De Blauwe Bloem in Gent, een winkel op associatieve basis, en tevens stadsgids. Beiden zijn als ondernemer betrokken in een samenwerkingsverband van ondernemingen die een nieuwe economie dichterbij willen brengen.
Van 13.00 tot ca 17.00u (inloop vanaf 12.45u)
Nadere info + aanmelden (graag, maar niet verplicht) 0575-515212 / info@deboekerijzutphen@.nl
Tuinzaal
Badhuisweg 27
Zutphen
Organisatie i.s.m De Boekerij en de ledengroep van de Antroposofische Vereniging.

Eén wereld, één economie

driegonaal_329_voorplat

De campagne ‘Eén wereld, één economie’ begint op stoom te komen. In de komende vijf dagen zijn Delft, Geldermalsen, Culemborg, Assen en Dronten aan de beurt.

Woensdag 30 maart
Delft (Vrijeschool Widar)

Een sociale toekomst voor, met en dankzij de kinderen!
Met John Hogervorst

Kinderen brengen nieuwe vermogens mee en nieuwe impulsen om de samenleving te verrijken. Daarom is het zo belangrijk dat zij zich in vrijheid kunnen ontwikkelen tot zelfstandige maar sociaal bewuste en begaafde volwassenen. De idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap zouden, vertelde Rudolf Steiner, voor het kind net zozeer levensvaardigheid moeten worden als optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Wat is hiervoor nodig, in onderwijs en opvoeding, in economie en samenleving?

Vrijeschool Widar
De Meesterstraat 2
2613 XB Delft
Nadere info: Marian Bentvelsen, 06 1632 0455
Aanvang: 20.00 uur
Vrijwillige bijdrage

—–

Donderdag 31 maart
Geldermalsen (Estafette Odin)

Associatieve economie – op zoek naar de juiste prijs
Met Koos Bakker en John Hogervorst

In Rudolf Steiners benadering van de economie, zoals beschreven in zijn zojuist verschenen ‘Economie – de wereld als één economie’, is het vraagstuk van de prijs een sleutelvraagstuk. Hij introduceerde het begrip ‘de juiste prijs’: dat is de prijs die voortkomt uit een associatieve manier van werken in de economie waarin ieders belangen zijn meegewogen. Naarmate de prijzen op het niveau van ‘de juiste prijs’ liggen, zo betoogde Rudolf Steiner, is er sprake van een gezonde economie; dat is een economie die de mens en zijn ontwikkeling dient.
Tijdens deze bijeenkomst houden Koos Bakker en John Hogervorst elk een inleiding en gaan we daarna in gesprek over het thema ‘de juiste prijs’.

Aanvang: 19.00 u (inloop vanaf 18.30u, einde: 21.00u)
Estafette Odin
De Panoven 1-3
4191 GV Geldermalsen
Vooraf aanmelden gewenst: info@ajstichting.nl

—–

Vrijdag 1 april
Culemborg (Stads-zorgboerderij Caetshage)

Eén wereld, één economie, drie idealen
Met John Hogervorst

Vrijheid, gelijkheid en broederschap, de idealen van de Franse Revolutie, zijn nog lang niet uitgewerkt, integendeel: ze wachten er nog op om in hun ware gedaante verwerkelijkt te worden. Wat is de actuele betekenis van deze idealen en welke basis bieden ze om tot een rechtvaardige economie te komen?

Aanvang: 20.30u (welkom vanaf 20.00; einde 22.30)

Caetshage 1
4103 NR Culemborg
SVP aanmelden: cpemulders@gmail.com
Vrijwillige bijdrage

Zondag 3 april
Assen (Atelier X)

Een andere economie ís mogelijk!
John Hogervorst, Marijke Meijer, Liesbeth Takken

Een ‘andere economie’ valt eenvoudig te herkennen aan een aantal kenmerkende veranderingen ten opzichte van de economie zoals we die nu kennen: samenwerken in plaats van concurreren; een eerlijke prijs voor alles wat er geproduceerd wordt; niet aanbod- maar vraaggestuurd.

Tijdens deze zondagse bijeenkomst gaan we die andere economie nader onderzoeken, nemen we onder de loep wat de belemmeringen zijn om tot die andere economie te komen en proberen we oefenend een gevoel voor samen werken en samen delen te ontwikkelen.
Organisatie i.s.m. De Dwarse Drentse Dagen – Werkgroep voor sociale driegeleding, kunst & antroposofie

Van 12.30 tot 15.30 uur
Vrijwillige bijdrage
SVP vooraf aanmelden: info@dddzw.nl

—–

Maandag 4 april
Dronten (Warmonderhof)

Economie, geld en waarde
Met John Hogervorst en Jan Saal

Een ‘andere economie’ valt eenvoudig te herkennen aan een aantal kenmerkende veranderingen ten opzichte van de economie zoals we die nu kennen: samenwerken in plaats van concurreren; een eerlijke prijs voor alles wat er geproduceerd wordt; niet aanbod- maar vraaggestuurd. In een andere economie wordt anders omgegaan met geld en waarde. Een avond over de associatieve economie zoals door Rudolf Steiner ontwikkeld. Met twee inleidingen en gesprek.

Aanvang: 19.30 (einde 21.30)
Hofzaal (Warmonderhof)
Wisentweg 10
8251 PC Dronten
Vrijwillige bijdrage

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken