Een nieuwe website over sociale driegeleding

De Driegonaal-website gaat haar einde tegemoet. In de afgelopen weken is een nieuwe website over sociale driegeleding geopend.

De huidige Driegonaal-website houdt op te bestaan en Driegonaal krijgt op die website een mooie plek.
Op deze website zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen en zodra Driegonaal in de nieuwe website is opgenomen, wordt deze website gesloten.

Op de nieuwe driegeledingswebsite is al een heleboel te vinden, waaronder actuele berichten, tientallen artikelen, een agenda, een overzicht van literatuur en websites en meer. De inhoud van de website zal wekelijks worden aangevuld en geactualiseerd. De website wordt nog uitgebreid met inhoud over driegeledingsinitiatieven in de praktijk en met de afdeling die voor Driegonaal bestemd zal zijn.

Agenda

Zondag 21 april, Zeist

Dialoogbijeenkomst over Wooncoöperatie de Warren met Sam van Zoest en Feiko van der Veen

De middag begint met de vertoning van de documentaire ‘SAMENWONEN: het verhaal van De Warren’.

SAM VAN ZOEST maakte deze documentaire over de totstandkoming van Wooncoöperatie De Warren. De film begint bij KONIJN, een vriendengroep die feestjes en festivals organiseert. Na de oprichting van een permacultuurboerderij in Portugal ontstaat het idee om te gaan samenwonen. Het idee voor De Warren is geboren. Het project is ambitieus: het is de eerste van zijn soort in Nederland en binnen de groep jonge woonpioniers heeft nog nooit iemand een huis gebouwd. De docu bestaat uit archiefmateriaal gefilmd door mensen uit de groep. Bewoner en filmmaker Sam van Zoest maakte hiervan de documentaire ‘Samenwonen’.

FEIKO VAN DER VEEN, socioloog en docent maatschappijleer, schrijft op zijn website over sociale kwesties die hem aan het hart gaan. Voor een essaywedstrijd van GroenLinks over het thema ‘Hoe komen we voorbij het kapitalisme?’ schreef hij een BETOOG  over ‘neutralisering van kapitaal’ door sociale driegeleding. Dit is volgens hem een levensvatbare mogelijkheid is om het kapitalisme achter ons te laten. Ook bij de oprichting van wooncoöperaties kan kapitaal geneutraliseerd worden.

Info: ‘trailer samenwonen’dewarren.coSam van Zoestfeikovanderveen.com

In de dialoogbijeenkomsten gaan wij, vanuit het gedachtengoed van de sociale driegeleding, het gesprek aan met andere organisaties die naar sociale vernieuwing streven. De deelnemers aan de bijeenkomst praten mee.

Opgave: is wenselijk, bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Entree: € 15. Gelieve contant en gepast mee te nemen en ter plekke te voldoen. Voor eventuele prijsreductie van tevoren contact opnemen.
Organisatie: Kerngroep Sociale Driegeleding: Els van Dongen, Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coenraad de Graaf

Tijd: 13.30-17.30 uur
Locatie: Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4, 3707VD Zeist


Zondag 21 april, Noord-Drenthe
Ondernemen met hart voor mens en aarde
met John Hogervorst

In het huidige tijdsgewricht waarin maatschappelijke structuren en processen grote veranderingen ondergaan, is het van eminent belang om koers te kunnen en te willen houden.

Ook voor wat betreft de economie lijkt het er op, dat de manier waarop en de waarden waarbinnen tot nu toe is gewerkt, hebben geleid tot verschraling van de menselijke ontwikkeling, tot ongelijke verdeling van de opbrengsten van de aarde en tot haar uitbuiting.

Te midden van deze ontwikkeling zijn evenwel ook initiatieven ontstaan die door en in de concreetheid van hun functioneren voor ons een richtingwijzer en een inspiratiebron zouden kunnen zijn. Zij proberen te laten zien hoe een ‘nieuwe economie’ concreet vorm en inhoud zou kunnen krijgen door andere vormen van samenwerken, door een andere omgang met geld en door een andere omgang van grondstoffen.

Op deze avond willen wij een dergelijke concrete, nieuwe vorm waarin de economie gestalte zou kunnen krijgen, voor het voetlicht brengen. Wij willen  de inzichten die de direct betrokkenen in het dagelijkse, praktische functione-ren hebben opgedaan met geïnteresseerden delen.

Op deze avond zal John Hogervorst vertellen over de weg die hij is gegaan en de overwegingen die ertoe hebben geleid om met zijn onderneming (uitgeverij Nearchus) – samen met een groot aantal andere ondernemingen – aan te sluiten bij de Stichting Sleipnir (zie: www.sleipnir.nl).

Er zal ruimschoots de gelegenheid worden geboden tot het stellen van vragen. Ook bestaat de mogelijkheid om – wanneer er bij de aanwezige (aspirant) ondernemers belangstelling voor bestaat – samen te besluiten tot een vervolgbijeenkomst, waarin we dieper en – waarschijnlijk – nog concreter kunnen ingaan op mogelijke oplossingsrichtingen.

De avond zal zijn op zondag 21 april 2024.
Neem voor gegevens over de locatie contact op met Rolf van Velthoven via email of whatsapp.
Wij beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur,
Wij verwachten een vrije bijdrage in de pot om onze kosten te dekken.

Yfke Hilgenga
Rolf van Velthoven (06-204 33 498)

Driegonaal, Jrg. 39, nr. 3/4

Weer een dubbeldik nummer. Laat u niet ontmoedigen door de omvang en ook niet door de ernst van de inhoud. Uit de ernst van de tijd kan veel positiefs tot bloei komen. Die ernst laat ons immers zien wat nodig is – en dat wat nodig is, is hartverwarmend.

In dit nummer:
14 Leidt ons denken tot strijd of tot verbinding? ‘Strijd om het bestaan’ of ‘wederzijds hulpbetoon’? Darwin? Kropotkin? Steiner? Over liefde, broederschap, oorlog en vrede.
26 In de economie geldt: associëren werkt beter dan concurreren. Ook hier is het de vraag: tegenstelling of verbinding? Associatieve economie is geen utopie.
31 Een cruciaal vraagstuk: grond als privébezit is een hindernis om tot die verbinding te komen. Velen zien het al; anderen nog niet.
36 Hier wordt de grond onverkoopbaar gemaakt, in vijf stappen: Hof van Moeder Aarde.
44 De grenzen opzoeken. Kan een school de ruimte veroveren om in vrijheid te werken én gesubsidieerd zijn? Het Vrije Leerkrachten College Auryn in Zutphen probeert het!
54 Nog maar eens terug naar de basis: onderwijs en driegeleding.
59 En over het tegendeel: Philip Bakker schreef een boek over ontwikkelingen die de vrijheid van onderwijs bedreigen… – Harrie Salman bespreekt het.

De Caleidoscoop is gevuld met armoedig denken en voelen; een ‘rave’ in Plato’s grot; verkommerende menselijke kwaliteiten; maar ook de afscheidsrede van Dieter Brüll en aandacht voor een nieuw boek van Arjen Nijeboer.

Agenda

Op BD-bedrijf ’t Leeuweriksveld (nabij Emmen)
26, 27, 28 januari 2024
Sociaal denken, voelen en handelen
Thema: de arbeidsdeling als gesloten economische kringloop

Een seminar met Heidjer Reetz, met medewerking van Wouter Kamphuis.
Aanvang op vrijdag om 19u, slot op zondag om 13u.

De mensheid staat op een spannende tweesprong: door de arbeidsdeling is een economische kringloop ontstaan die alle mensen omvat, en waardoor wij allemaal afhankelijk van elkaar zijn geworden. In deze kringloop zijn niet alleen technische, maar ook sociale wetmatigheden werkzaam. De belangrijkste sociale wetmatigheid is het evenwicht tussen inkomens en prijzen, dat telkens opnieuw bewust geschapen moet worden. Als we dit daadwerkelijk doen, zal een vanzelfsprekende solidariteit op aarde ontstaan. Het wordt echter tegengehouden door ons verouderde, nog uit de Romeinse tijd stammende denken dat op beheersing door middel van eigendom gericht is.

In dit seminar proberen we gezamenlijk een bewustzijn ervoor te vormen hoe we het best onze weg kunnen vinden in de wereldwijde samenleving, zoals we die als mensen met elkaar gecreëerd hebben. We willen ons handelen richten naar inzicht in de sociaal begrepen arbeidsdeling, niet slechts naar inzicht in de technisch begrepen arbeidsdeling.

Er bestaan meerdere pogingen in deze richting: de fair trade beweging, de diverse samenwerkingsverbanden tussen producenten, handelaren en consumenten, de relaties tussen stad en land die op veel plekken ontstaan enzovoort.

Wie zich ervan bewust wordt dat de vorming van elk inkomen de koopkracht van alle andere inkomens beïnvloedt en omgekeerd, dat de waarde van een inkomen alleen kan ontstaan doordat andere mensen ook waarden scheppen, begint op sociaal gebied in overeenstemming met de arbeidsdeling te denken. De arbeidsdeling wordt dan tot een principe dat de samenleving niet alleen technisch, maar ook, ja veel meer nog sociaal vormgeeft.

’t Leeuweriksveld
Zandzoom 72
7814 VJ Emmen
Aanmelden & meer info: info@driegeleding.nl

Zeist, zondag 11 februari
Dialoogbijeenkomst over sociale vernieuwing met Wouter Kamphuis en Katie Janssen

Wouter Kamphuis heeft, samen met zijn vrouw Kathinka, een biologisch-dynamische boerderij opgebouwd in Emmen. Daarbij hadden ze aanvankelijk geen geld, maar wel het inzicht dat grond in een gezonde samenleving geen koopwaar kan zijn. Vanuit dat inzicht hebben ze klanten en sympathisanten bij hun plan betrokken. De sociale driegeleding is daarbij het uitgangspunt. Samen met een kring van klanten is er de afgelopen jaren veel gepionierd, ontwikkeld en gestudeerd.
https://www.leeuweriksveld.nl

Katie Janssen geeft aan dat het mens- en wereldbeeld dat ons voorgehouden wordt niet overeenkomt met wie wij in potentie zijn. In haar woorden: “We zijn geen bio-robots, die hier op aarde zijn gekomen om te overleven en te werken, en om veilig de grafkist te behalen. We zijn mensen en we zijn hier om ons te ontwikkelen. Wij zijn hier om te léven. Veel methodes zijn er al. Echter ontbraken de juiste doelstellingen nog om deze in te zetten. Zodoende hebben wij 16 doelstellingen, de Realise Potential Goals omschreven. RPG’s als alternatief voor SDG’s”
https://agenda2029.nl

In de dialoogbijeenkomsten gaan wij, vanuit het gedachtengoed van de sociale driegeleding, het gesprek aan met andere organisaties die naar sociale vernieuwing streven. De deelnemers aan de bijeenkomst praten mee. 

Locatie: Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4, 3707VD Zeist
13.00-17.00 uur

Opgave: is wenselijk, bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Entree: € 15. Gelieve contant en gepast mee te nemen en ter plekke te voldoen. Voor eventuele prijsreductie van tevoren contact opnemen.
Organisatie: Kerngroep Sociale Driegeleding: Els van Dongen, Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coenraad de Graaf

 

Zwolle, 16 februari
Lezing door Philip Bakker; auteur van In school we trust

Enkele aandachtspunten in deze lezing zullen zijn:
1) Hoe zit het nu met de voortdurende veranderingen in het Nederlandse onderwijs?
2) Wat betekent het dat de onderwijspoot van de Verenigde Naties (UNESCO) zich naar eigen zeggen in de 20ste eeuw nadrukkelijk heeft gericht op het ‘institutionaliseren van het internationale’ in het onderwijsveld en dat zij doelbewust werkt aan een ‘paradigma-wisseling’ in wereldwijde onderwijsprogramma’s?
3) Is het mogelijk dat deze internationale ontwikkelingen aan de aandacht van het het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn ontsnapt?

Vrijdag 16 februari, aanvang 20.00 uur
Studio NieuweTijd, Zwolle. Ruime gratis parkeergelegenheid beschikbaar.
Entren: 10 euro. Koffie en thee inbegrepen. In de pauze kunt u lokaal Zwols bier proeven.
Aanmelden: info@blikopdemaatschappij.nl
www.blikopdemaatschappij.nl

Verschenen: Driegonaal jrg.39 | nr.1/2

Een dubbelnummer met véél inhoud: korte en lange artikelen in een breed inhoudelijk scala.
Wat gaat u zoal in dit nummer tegenkomen? Een greep uit de inhoud:

14
In de jaren dat Rudolf Steiner zich inzette voor de sociale driegeleding, creëerde Nestor Machno in het door oorlog verscheurde Oekraïne een Vrije Zone – ruimte voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Een ‘anarchistisch experiment’ op grote schaal.

20
Oorlog en andere rampspoed komen niet uit de lucht vallen. De geesten moeten er ook rijp voor zijn. Creatieve en geslepen types helpen daar een handje aan mee. ‘Scenario-planning’ is hun specialiteit.

32
Is het reden voor een feestje – 100 jaar Vrije School in Nederland? Een welgemeende raad: nodig Driegonaal nooit uit voor een feestje.

46
Bob de Wit wil de vrije, actieve, initiatiefrijke burger centraal stellen in een antwoord op de invloed van het grote bedrijfsleven en de technologie. En de democratie moet ook uitgedeukt worden. – Een soort driegeleding?

50
Toch nog een feestje in Driegonaal… Het bedrijf van David Wertheim Aymes is een grote speler op de markt voor cement- en betonproducten in zijn land. Een driegeleder in Zuid-Afrika!

54
De Tuinen van Kraaybeekerhof: zoveel mogelijk mensen voeden. Toekomst laten groeien op een bodem vol verleden. Dave Hardy en Jasper Sinoo zijn goed bezig!

En over het scheppen van een AI-monster; over antroposofie & sociale driegeleding in Oekraïne; een futloos en voorspelbaar toneelstuk; een lifestyle-advies en andere zaken leest u in de eerste pagina’s tot en met p13.

KLIK HIER om dit nummer te bestellen

Werkplaats voor de Toekomst

Werkplaats voor de Toekomst – Alles moet en kán anders!
met John Hogervorst

De actuele situatie in de samenleving en in de wereld doen het ergste vrezen voor de toekomst. Wie gaat niet gebukt onder grote zorg voor de toekomst? Wat is het perspectief voor de generatie die een weg naar de toekomst moet zoeken in de wereld van vandaag?

Alles moet anders:
– de economie moet ophouden de aarde en al wat er leeft te beschadigen
– de politiek moet ophouden de burger als puzzelstukje in een digitaal systeem te behandelen
– welvaart moet eerlijk verdeeld worden
– ieder mens moet zich in vrijheid kunnen ontwikkelen.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stap voor stap ontdekken wat daar allemaal bij komt kijken. We gaan er aan werken om onze zorg voor de toekomst om te zetten in vertrouwen; in de moed die nodig is om tot nieuwe inzichten te komen en in de wil om een positieve bijdrage te leveren.

In de Werkplaats zullen we:
– onderzoeken wat de structurele tekortkomingen van ons maatschappelijk bestel zijn
– tot een heel precies beeld komen van een maatschappelijke ordening die een andere toekomst mogelijk maakt
– inspiratie vinden in bestaande alternatieven en concrete ervaringen van pioniers die de weg naar een andere toekomst al zijn ingeslagen.

Daarnaast maken we ruimte om individuele vraagstukken of plannen gezamenlijk zó te bespreken dat we er allemaal van leren.

‘Huiswerk’:
Meedoen aan de Werkplaats wordt extra vruchtbaar wanneer je tussen de bijeenkomsten door tijd maakt om te werken aan de voorbereiding van de volgende bijeenkomst. Tussendoor ontvang je teksten om te lezen en/of samen te vatten en word je uitgenodigd om je eigen vragen of plannen te onderzoeken en uit te werken.

De Werkplaats wordt begeleid door John Hogervorst. Jeanine Ritter verzorgt korte sessies met bewegingsoefeningen (euritmie). Daniëlle Buisman (De Werfklas, Manon Wolfert (De Sprank), Hans van den Broek (The Shore) en Reinoud van Bemmelen (o.a. De Beeldhouwwinkel) komen in de Werkplaats om te vertellen over hun toekomstideaal en de wijze waarop ze daar vorm aan geven.

Meer weten?
– er zullende verschillende zoom-bijeenkomsten worden gehouden waarin je al je vragen over de Werkplaats kunt stellen, zie daarvoor de Agenda op zonneboom.nl
– of mail info@zonneboom.nl als je telefonisch nadere informatie wilt

Data: vrijdag 29 september, 13 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december 2023, 12 januari, 2 en 16 februari, 1, 15 en 29 maart en 12 en 19 april 2024
13:30 – 17:00 uur
€ 775,00 (inclusief BTW) in overleg betaling in termijnen

Een moeizame verhouding…

Zondag 11 juni in Zeist:

Antroposofie, sociale driegeleding en de ‘werkgebieden’

De verhouding tussen de antroposofische beweging en (voor zover daar sprake van was) de beweging voor sociale driegeleding is altijd, vriendelijk gezegd, ‘moeizaam’ geweest. Onder degenen die de antroposofie kennen en waarderen leefden – en misschien: leven – misverstanden of onbegrip voor de sociale driegeleding.
Hierin ligt een verband met de situatie waarin de meeste van de zgn ‘antroposofische werkgebieden’ (onderwijs, geneeskunde, landbouw) zich bevinden.

Wie het werk en het leven van Rudolf Steiner onderzoekt kan daarin ontdekken wat de wezenlijke verbinding tussen antroposofie en sociale driegeleding is. Zonder sociale driegeleding rest de antroposofie uiteindelijk niets anders dan een individuele levensvervulling te zijn – terwijl Rudolf Steiner daar toch echt fundamenteel andere gedachten over had.

Opgave: is wenselijk en kan bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Locatie: Rafaëlkerk, van Tetslaan 4, Zeist
13.00 – 17.00 uur
Entree: 15,- Gelieve contant en gepast meenemen.
Organisatie: ‘Kerngroep Sociale Driegeleding’ (Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coen de Graaf,  Els van Dongen)

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken