Zondag 21 april, Zeist

Dialoogbijeenkomst over Wooncoöperatie de Warren met Sam van Zoest en Feiko van der Veen

De middag begint met de vertoning van de documentaire ‘SAMENWONEN: het verhaal van De Warren’.

SAM VAN ZOEST maakte deze documentaire over de totstandkoming van Wooncoöperatie De Warren. De film begint bij KONIJN, een vriendengroep die feestjes en festivals organiseert. Na de oprichting van een permacultuurboerderij in Portugal ontstaat het idee om te gaan samenwonen. Het idee voor De Warren is geboren. Het project is ambitieus: het is de eerste van zijn soort in Nederland en binnen de groep jonge woonpioniers heeft nog nooit iemand een huis gebouwd. De docu bestaat uit archiefmateriaal gefilmd door mensen uit de groep. Bewoner en filmmaker Sam van Zoest maakte hiervan de documentaire ‘Samenwonen’.

FEIKO VAN DER VEEN, socioloog en docent maatschappijleer, schrijft op zijn website over sociale kwesties die hem aan het hart gaan. Voor een essaywedstrijd van GroenLinks over het thema ‘Hoe komen we voorbij het kapitalisme?’ schreef hij een BETOOG  over ‘neutralisering van kapitaal’ door sociale driegeleding. Dit is volgens hem een levensvatbare mogelijkheid is om het kapitalisme achter ons te laten. Ook bij de oprichting van wooncoöperaties kan kapitaal geneutraliseerd worden.

Info: ‘trailer samenwonen’dewarren.coSam van Zoestfeikovanderveen.com

In de dialoogbijeenkomsten gaan wij, vanuit het gedachtengoed van de sociale driegeleding, het gesprek aan met andere organisaties die naar sociale vernieuwing streven. De deelnemers aan de bijeenkomst praten mee.

Opgave: is wenselijk, bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Entree: € 15. Gelieve contant en gepast mee te nemen en ter plekke te voldoen. Voor eventuele prijsreductie van tevoren contact opnemen.
Organisatie: Kerngroep Sociale Driegeleding: Els van Dongen, Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coenraad de Graaf

Tijd: 13.30-17.30 uur
Locatie: Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4, 3707VD Zeist


Zondag 21 april, Noord-Drenthe
Ondernemen met hart voor mens en aarde
met John Hogervorst

In het huidige tijdsgewricht waarin maatschappelijke structuren en processen grote veranderingen ondergaan, is het van eminent belang om koers te kunnen en te willen houden.

Ook voor wat betreft de economie lijkt het er op, dat de manier waarop en de waarden waarbinnen tot nu toe is gewerkt, hebben geleid tot verschraling van de menselijke ontwikkeling, tot ongelijke verdeling van de opbrengsten van de aarde en tot haar uitbuiting.

Te midden van deze ontwikkeling zijn evenwel ook initiatieven ontstaan die door en in de concreetheid van hun functioneren voor ons een richtingwijzer en een inspiratiebron zouden kunnen zijn. Zij proberen te laten zien hoe een ‘nieuwe economie’ concreet vorm en inhoud zou kunnen krijgen door andere vormen van samenwerken, door een andere omgang met geld en door een andere omgang van grondstoffen.

Op deze avond willen wij een dergelijke concrete, nieuwe vorm waarin de economie gestalte zou kunnen krijgen, voor het voetlicht brengen. Wij willen  de inzichten die de direct betrokkenen in het dagelijkse, praktische functione-ren hebben opgedaan met geïnteresseerden delen.

Op deze avond zal John Hogervorst vertellen over de weg die hij is gegaan en de overwegingen die ertoe hebben geleid om met zijn onderneming (uitgeverij Nearchus) – samen met een groot aantal andere ondernemingen – aan te sluiten bij de Stichting Sleipnir (zie: www.sleipnir.nl).

Er zal ruimschoots de gelegenheid worden geboden tot het stellen van vragen. Ook bestaat de mogelijkheid om – wanneer er bij de aanwezige (aspirant) ondernemers belangstelling voor bestaat – samen te besluiten tot een vervolgbijeenkomst, waarin we dieper en – waarschijnlijk – nog concreter kunnen ingaan op mogelijke oplossingsrichtingen.

De avond zal zijn op zondag 21 april 2024.
Neem voor gegevens over de locatie contact op met Rolf van Velthoven via email of whatsapp.
Wij beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur,
Wij verwachten een vrije bijdrage in de pot om onze kosten te dekken.

Yfke Hilgenga
Rolf van Velthoven (06-204 33 498)