Zomerseminar op ’t Leeuweriksveld

16 t/m 18 juli – Emmen
Seminar antroposofische sociale wetenschap
Met Heidjer Reetz en Arjen Nijeboer
Dit wordt alweer het vierde halfjaarlijkse seminar met Heidjer Reetz over antroposofische sociale wetenschap plaats op ‘t Leeuweriksveld.
De seminars kun je zien als één grote oefening om een krachtig en gezond, zelfstandig denken te ontwikkelen. En iedereen die wakker om zich heen kijkt, weet dat dat in deze tijd van het allergrootste belang is.
Heidjer Reetz zal, in verschillende bijdragen, werken aan ‘Sociaal denken, voelen en handelen’, in een systematisch, een praktisch en een spiritueel deel. Begrippen als ‘waar’, ‘recht’ en de invloed van eigendom op waar en recht; de omgang met de natuur (grond, delfstoffen) en de spirituele wereld als innerlijke bron van kracht zijn enkele van de thema’s die aan bod zullen komen.
Deze keer zal Arjen Nijeboer, mede-oprichter en campagnemanager van Meer Democratie, ook een bijdrage leveren, getiteld ‘Een andere kijk op het basisinkomen in relatie tot het grondvraagstuk’.
De bijeenkomst begint vrijdag 16 juli (19.30u) en eindigt zondag 18 juli om 16.30u. Op basis van gezamenlijke zelfverzorging; slaapgelegenheid beschikbaar, snel aanmelden!
info@leeuwerikveld.nl
0591-381445
(uitgebreider programma beschikbaar)

Driegonaal (jrg.37, nr.3 / juli 2021)

Een gevarieerd nummer, met onder andere:
– Joseph Beuys: vormgever van de toekomst
– De opgave van de economie (John Hogervorst)
– Achim Hensen (Purpose Foundation) over ‘onverkoopbare bedrijven met een missie’
– Paul Schreyer: Hoe om te gaan met waan en werkelijkheid van complottheorieën?
– Een interview met Anja de Vletter van Kinderhuis Maminka

U kunt het HIER bestellen

Ter kennismaking

Kennis maken met Driegonaal: u ontvangt de laatste twee verschenen nummers thuisgestuurd voor € 10,00. 
In deze twee nummers onder meer:

– ‘Een briefkaart van Rudolf Steiner’
– Adopteer een Kamerlid (John Hogervorst)
– De Grote Reset (Harrie Salman)
– Vincent van Vliet over de aantasting van ons oordeelsvermogen
– Een interview met Hendrik Brandsma, oprichter van de staatsvrije Vrije School Anfortas
– WONEN: vragen van een huiseigenaar; andere vormen van eigendom van woningen; woningnood én overtollig geld
– Harrie Salman: Sociaal priesterschap
– Een interview met René Groenen, zaadveredelaar / wereldverbeteraar
– En kort: Handelen naar waarheid / Protest Indiase boeren / Vrije uitloop (van sentimenten) en meer, en met natuurlijk: afbeeldingen van werk van Liesbeth Takken

Mail naar info@driegonaal.nl om van deze aanbieding gebruikt te maken
of bestel deze aanbieding in onze webwinkel

Verbeter de wereld (en begin samen)


Onder die titel heeft onze uitgeverij een kleine krant geproduceerd die in de komende weken in een oplage van 5.000 exemplaren wordt verspreid. In de krant enkele artikelen, aangevuld met een handvol citaten van Rudolf Steiner, rondom de omstandigheden die de coronacrisis met zich meegebracht heeft. Wat vraagt die crisis van ons (handelen in waarheid) en hoe kunnen we (nou echt) kijken naar de zwartwit discussie die gevoerd wordt rondom de al dan niet terecht als complottheorieën beoordeelde invalshoeken?

In de krant worden ook 25 uitgaven van onze uitgeverij gepresenteerd die inzicht kunnen bieden in de huidige tijdsomstandigheden en in het enige gezonde maatschappelijke perspectief waartoe de crisis welbeschouwd oproept: de sociale driegeleding.

Schaduwspel

In onze uitgeverij (Driegonaal is een uitgave van uitgeverij Nearchus CV) verscheen een belangrijk boek van Vincent van Vliet. Driegonaallezers kennen hem: in de afgelopen jaargangen publiceerden we verschillende artikelen van zijn hand, onder meer over de ‘smart-city’ en over het beïnvloeden van de publieke opinie. Deze artikelen zijn opgenomen in zijn boek 


Schaduwspel – Macht, technologie en de toekomst van de mens

waarin nog vier uitgebreide artikelen zijn opgenomen, over o.a. de invloed van de Gates Foundation; het ‘aanleggen’ (met behulp van hightech en volledige controle en beïnvloeding van burgers) van de ‘perfecte samenleving’ in China en Singapore (dat op dit gebied het verst gevorderd is) én over de coronacrisis als steun in de rug voor een soortgelijke ontwikkeling in westerse landen.

Is dit een ‘complotverhaal’? – Daarmee wordt dit boek onrecht gedaan. Vincent van Vliet volgt deze ontwikkelingen nauwgezet aan de hand van vele publicaties, rapporten en beleidsstukken en legt daarover in een uitgebreid notenapparaat verantwoording af.

De korte beschrijving op de achterflap:
Bewust of onbewust, gewild of ongewild is er een scala van ontwikkelingen gaande die, met inzet van verschillende nieuwe technologieën, het mogelijk maken dat het gedrag van de individuele mens verregaand wordt gevolgd en beïnvloed. Deze ontwikkelingen zijn verbonden met op het oog positieve doelstellingen op het gebied van milieu, gezondheid en voedselvoorziening maar kunnen ook uitmonden in een ‘perfecte hoogtechnologische samenleving’ waarin de menselijke vrijheid tot schijn wordt gereduceerd.

KLIK HIER om het boek nader te bekijken (of te bestellen)

Een beetje proeven, uit het laatste nummer

Voor wie een beetje meer wil proeven, hier een nadere blik op de inhoud van het laatst verschenen nummer:

Gewoon wonen is er voor veel mensen niet meer bij. Er is een tekort aan huisvesting; de huizenprijzen stijgen tot absurde hoogte (want er is teveel geld…!); huren gaan alsmaar omhoog; speculanten slaan hun slag.
– Judith van El, huiseigenaar, vraagt zich af wat er gaande is en hoe hiermee om te gaan
– Reinoud van Bemmelen vertelt over de Stichting Asgard, een coöperatie die anders wil omgaan met het bezit van woonruimte
– Heidjer Reetz over een initiatief in Duitsland: Vivenda dat langzaam maar zeker groeit

Sociaal priesterschap – een artikel van Harrie Salman
De school voor het sociale priesterschap is het leven zelf. Daarin kunnen we tot een bewustwording komen van ons handelen. Handelen we vanuit ons eigenbelang of vanuit een sociale impuls? Vaak beseffen we dat pas achteraf. We kunnen ook van tevoren een besluit nemen om vanuit het belang van de ander te handelen en dan onderzoeken hoe dat uitwerkte. Op deze wijze kunnen we aan onszelf werken. Het gaat uiteindelijk om een wisselwerking tussen het eigenbelang en het belang van de ander. Op den duur is dit geen tegenstelling meer, naarmate we beseffen dat we van elkaar afhankelijk zijn en dat we alles aan anderen te danken hebben. Dit besef kan er toe leiden dat we onze gemeenschappen zo inrichten dat daarin een sociaal leven van wederzijdse hulp mogelijk wordt. Rudolf Steiner heeft dit met de sociale impuls van de antroposofie en de concrete uitwerking daarvan in de sociale driegeleding mogelijk willen maken.

Een interview met René Groenen, zaadveredelaar en wereldverbeteraar
“We vermeerderen en veredelen zaadvaste rassen en we verbouwen groenten voor Odin. Veel mensen weten dit niet, maar er dreigt echt een schaarste aan zaadvaste rassen. Een zaadvast ras is een plant die zaad geeft wat je het jaar daarna weer kunt zaaien. Tienduizend jaar, zo lang als er landbouw is, was dat vanzelfsprekend, maar nu niet meer. Grote bedrijven als Monsanto maken zogeheten F1-hybride rassen. Die zijn genetisch gemanipuleerd en zo gemaakt dat je ze niet of nauwelijks kunt natelen. Dat is ook de bedoeling, op die manier moet je elk jaar nieuw zaad kopen. Maar ook het holistische aspect van de plant is eruit weg. Een plant is een wonder; als je je voorstelt wat er allemaal gebeurt in bijvoorbeeld een madeliefje, al die cellen die weten wat ze moeten doen, dan gaat het je duizelen.”

Kun je uitleggen wat er zo erg is aan wat die grote bedrijven met zaadveredeling doen?

“Een klein college: honderd jaar geleden kocht een boer niks, hooguit een nieuwe ploeg, eens in de dertig jaar. Zijn planten gaven eigen zaad, de koe kreeg een kalf en het paard een veulen. Er was ooit, ook hier, een landbouw die grotendeels onafhankelijk was. De laatste honderd jaar is het snel gegaan. Rond 1880 ontdekte men dat als je bepaalde zouten toevoegde aan je grond, dat dan je planten groter werden, dat was het begin van de kunstmest.
In de eerste wereldoorlog maakte men op een industriële manier stikstof voor explosieven, het Haber-Bosch procedé. Na de oorlog begon de zoektocht naar een nieuwe afzetmarkt, dat werd de landbouw. Men gebruikte die stikstof in plaats van mest; daar begon het aankopen van stoffen van buiten. Door die stikstof ontstond er explosieve groei, waardoor planten ziek werden. Tegen die ziektes kwamen weer middeltjes; zo gingen steeds meer boeren steeds meer van buiten kopen, om hun opbrengst te verhogen. Ten langen leste kochten ze ook de zaden, vanaf de jaren ’50. Dat waren nieuwe rassen, veredeld op opbrengst binnen een stikstofrijke biotoop.
Na de tweede wereldoorlog gold het credo: ‘Nooit meer honger, maar opbrengst!’ Men ging veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Daarvoor moest de boer geld lenen, boeren werden structureel schuldenaar, terwijl er een enorme geldstroom op gang kwam vanuit de landbouw naar het agrarisch-industrieel complex en natuurlijk naar de banken.

Grote zaadteeltbedrijven kochten steeds meer kleine bedrijven op die het financieel niet meer konden volhouden. Zelf hebben ze wel geld om grootschalige veredelingsprojecten op te zetten met veel laboratoriumtechnieken. Ze krijgen zaden uit de genenbanken wereldwijd, of van wilde planten door expedities naar bergachtige streken of oerwouden, om ziekteresistenties te ontwikkelen in hun nieuwe rassen. Maar ze geven niets terug. In geen enkele genenbank, zeg maar het gemeenschappelijk erfgoed van de landbouwkundige mensheid, zul je een F1-hybride ras aantreffen. Op de rassen die zij maken zitten kwekersrechten, dat is tot daar aan toe, want dan mogen andere veredelingsbedrijven jouw rassen nog wel gebruiken voor de ontwikkeling van hun nieuwe rassen, bijvoorbeeld door inkruising. Maar naast de kwekersrechten hebben ze tegenwoordig ook patenten, waardoor andere bedrijven dat niet meer mogen. Daarnaast is bij heel veel F1-hybriderassen een soort plantkundige zekering ingebracht, namelijk de cytoplasmatische mannelijke steriliteit, waardoor een plant geen nageslacht meer kan geven. Zo proberen ze op twee manieren hun concullega’s uit te schakelen: juridisch en plantkundig. Het gaat tenslotte om een miljardenbusiness.”

Driegonaal (jrg.37, nr.2 – april 2021)

Met in dit nummer:

+ WONEN: vragen van een huiseigenaar; andere vormen van eigendom van woningen; woningnood én overtollig geld

+ Harrie Salman: Sociaal priesterschap

+ Een interview met René Groenen, zaadveredelaar / wereldverbeteraar

+ En kort: Handelen naar waarheid / Protest Indiase boeren / Vrije uitloop (van sentimenten) en meer, en met natuurlijk: afbeeldingen van werk van Liesbeth Takken

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken