Activiteiten in de komende weken

Zeist, zaterdag 25 maart
Harrie Salman: de spirituele bijdrage van Midden en Oost Europa (in de machtsstrijd tussen Rusland en de VS)

(voordracht, gevolgd door gesprek)
Verschillende volkeren kunnen vanuit hun historische ontwikkeling hun bijdragen leveren aan de ontwikkeling van de cultuur. In veel gevallen misbruiken belangengroepen deze bijdragen en buigen ze in hun voordeel om, zodat volkeren tegen elkaar worden opgezet in plaats van dat zij gaan samenwerken om de belangen van de mensheid te dienen. In de 20e eeuw is dit op grote schaal gebeurd door de elites van de Angelsaksische landen. Oorlogen tussen Europese landen zijn door hen georganiseerd, en daarnaast hebben zij op wereldschaal hun economische imperia gevestigd.

In dit grote speelveld tussen Amerika en Azië hadden de Midden-Europese volkeren een tussenpositie kunnen innemen om een derde weg met eigen sociale en spirituele inspiraties te openen. Daarmee zouden ook globaal de tegenstellingen tussen Oost, West en Zuid kunnen worden overbrugd, in een spirituele cultuur en rechtvaardige samenlevingen. In de Midden-Europese cultuur leefde een sterke drang de krachten van het vrije Ik tot ontwikkeling te brengen, waarmee de tegenstelling tussen het extreme individualisme van het Westen dat alleen op de materiele wereld is gericht, en het anti-individuele collectivisme van het Oosten kan worden overwonnen. In Midden-Europa zijn in de Sociale Driegeleding impulsen verschenen waarmee een samenleving kan worden opgebouwd waarin het vrije Ik een rechtvaardige samenleving kan inrichten, waarin het egoïsme wordt begrensd en het collectivisme wordt opengebroken.

We leven in een tijd waarin de spirituele en sociale bijdrage van Midden-Europa op alle mogelijk manieren wordt verhinderd. We zien nu in alle openbaarheid de opkomst van een technocratisch totalitarisme met een door de financiële elites gecontroleerde wereldregering, die ook de rijkdommen van Rusland in haar greep wil krijgen. De geest van Midden-Europa moet nu op wereldniveau weer tot leven worden gebracht. Wat we daarvoor kunnen doen is de vraag waarover deze voordracht het gesprek wil openen.

Opgave: is wenselijk en kan bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Locatie: Rafaëlkerk, van Tetslaan 4, Zeist
Datum en tijd: 25 maart, 13.00 – 17.00 uur
Entree:  15,- Gelieve contant en gepast meenemen.
Organisatie: Kerngroep Sociale Driegeleding: Els van Dongen, Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coen Graaf

Zutphen, 1 april
Symposium: Onderwijs voor de toekomst!  – De vrijheid van de leerkracht als noodzaak

Wij denken dat ‘leerkracht’ een van de mooiste beroepen van de wereld is. Tegelijkertijd zijn ziekteverzuim en uitgebrande collega’s aan de orde van de dag. Onderwijs dat toekomstgericht en -bestendig is vraagt om een andere aanpak. Want dat afwezige of overspannen leerkrachten onwenselijk zijn voor de leerlingen is onbetwist. Hoe kunnen we dus het onderwijs zo vormgeven zodat het voor leerkrachten – en daarmee ook voor kinderen – gezondmakend is? Dit vraagt om onderzoek.
Wat is waarachtig onderwijs?
Wat geeft kracht om jouw eigen koers te varen?
Welke voeding heb jij nodig om vitaal les te kunnen geven?
Vanuit de vraag wat er allemaal in jou naar boven zou kunnen komen wanneer er niemand ‘boven’ jou staat, volgt alweer de volgende: Kan een zelfsturend college tot minder werkdruk en meer werkplezier leiden?
Bij Auryn hebben we hier veel ideeën over en hopen je enthousiast te kunnen maken. In dit licht hebben we een programma voor deze dag samengesteld – alles in het teken van inspiratie voor jou, voor je leerlingen en voor de toekomst!
Met bijdragen van: Philip Bakker, John Hogervorst, Jacques Meulman en Adam Rickets
Organisatie: Vrije Leerkrachten College Auryn
Zie: www.vc-auryn.nl

Economie anders!

4 en 18 maart (in De Zonneboom, Leiden)
Economie anders!
twee workshops met John Hogervorst

De economie zoals we die kennen kraakt in al haar voegen.
Enerzijds kunnen we in de economie waarnemen hoe productieprocessen verbazingwekkend efficiënt zijn ingericht; hoe doordacht goederenstromen op elkaar aansluiten en hoe de (westerse) consument uit een enorme verscheidenheid aan producten kiezen kan.
Anderzijds zien we hoe dat alles gepaard gaat met onderbetaling of uitbuiting van mensen die in de economie werkzaam zijn; met een absurd groeiende rijkdom van een kleine groep mensen; met de aantasting van de aarde en met manipulatie van de consument.
Om erger te voorkomen moeten we de economie op een andere basis plaatsen.

In twee bijeenkomsten gaan we ontdekken dat de economie werkelijk veranderen kan en ontwikkelen we een beeld van die andere, ‘gezonde’ economie.
Daarbij behandelen we verschillende thema’s, zoals:
– de betekenis van arbeid, voor de werkende mens en voor de economie
– hoe zorgen we ervoor dat we voor alles wat we consumeren ‘de juiste prijs’ betalen?
– wat kunnen we doen om het najagen van eigenbelang in de economie te voorkomen?
– welke ervaringen zijn er opgedaan met ‘een andere economie’?
– wat is de rol en de betekenis van ‘geld’ en hoe komen we tot een gezonde geldkringloop?
– wat is de betekenis van de economie binnen het geheel van de samenleving?

Data:  zaterdag 4 en 18 maart
Tijd:  11.00 tot 14.15 uur
Kosten:  € 60,00 (inclusief BTW)
www.zonneboom.nl

Serieus aan de slag: geld & economische associaties


20-22 januari, Emmen
Het geld en de geldorde
Seminar met Heidjer Reetz uit Hamburg

Het seminar bestaat uit vier delen:
I. Wat is geld? In het eerste deel gaat het om elementaire vragen. Die zullen we behandelen op basis van de geschiedenis van het geld.
II. Het geldprobleem van de huidige tijd en het ontstaan daarvan
III. De functies van geld die voortvloeien uit de arbeidsdeling
IV. Het mysterie van het geld

Van vrijdagavond 19.30 tot ca zondagmiddag 16.00uur
Locatie: BD boerderij ’t Leeuweriksveld nabij Emmen
Het seminar is in het Duits, indien nodig wordt er vertaald.
Een uitgebreider programma is beschikbaar.
Nadere info + aanmelden: wenkkamphuis@gmail.com

29 januari, Zeist
Economische associaties –
inleiding en workshop door Luuk Humblet

Economische associaties zoals door Rudolf Steiner bedoeld in zijn cursus ‘Economie’ uit 1922, zijn na honderd jaar nog nergens op enige schaal van betekenis gerealiseerd. We bevinden ons dus op grotendeels onontgonnen terrein.
Luuk heeft, samen met zijn vrouw Mia, hier zijn levenswerk van gemaakt.  De natuurvoedingswinkel De Blauwe Bloem, opgericht in 1976 was vanaf 1987 tot 2020 een levendige oefentuin voor associatieve economie. Samen met hun klanten en enkele leveranciers zochten ze naar het vormgeven van het associatieve samenwerken in de praktijk.
Luuk zal, naast het delen uit deze rijke bron van praktijkervaringen, ook theoretisch dieper ingaan op het thema van ‘economische associaties’.

De middag is voor iedereen toegankelijk, dus mocht je nog andere geïnteresseerden kennen, dan zijn zij van harte welkom. De organisatie is in handen van de Kerngroep voor sociale driegeleding.
Opgave: is wenselijk en kan bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Locatie: Rafaëlkerk, van Tetslaan 4, Zeist
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Entree: € 20,- (svp contant en gepast meenemen)

Driegonaal, jrg.38/nr.3-4

Landbouw is géén industrie
Waar landbouw desondanks als ‘industrie’ wordt bedreven… wordt voorbij gegaan aan wat de landbouw zélf vergt (en aan wat het echte boerenverstand zegt): zorg voor bodem, plant en dier; eerbiediging van de wetten van de natuur; deel uitmaken van een natuurlijke kringloop. Om dit te kunnen waarmaken is het nodig dat de mens zich niet slechts oppervlakkig of doelmatig, maar wezenlijk verbindt met hetgeen waarmee hij werkt: met de levende wereld van aarde, kosmos, plant en dier.

Rudolf Steiner over samenwerken in de economie
Men raakt werkelijk op een dwaalspoor wanneer men in het economisch leven handelt vanuit de inzichten van de enkeling! Alleen wanneer meerdere mensen, die in allerlei verschillende branches staan, zich associëren, kan een gemeenschappelijk oordeel ontstaan, dat een economische handelwijze tot gevolg heeft, die gezondmakend is voor het sociale leven. En wel, omdat de één weet heeft van dit, de ander van dat, en ieder op een gebied waar hij juist de behoeften van anderen heeft leren kennen. En zo vullen ze elkaar aan.
Wanneer men zich dit feit goed realiseert, dan ziet men de onontkoombare noodzaak ervan in, associaties in het leven te roepen.

Hans Hoogerdijk: Luisteren is verwelkomen
We zeggen vaak dat we, om écht te luisteren ‘open’ moeten zijn en ‘onbevooroordeeld’. Dat klinkt logisch, maar hoe doe je dat dan? Allereerst moeten we ons uiterlijk evenwicht, en daarmee vooral ons ego, opgeven. Daar vinden we ook de relatie tussen het evenwicht en het gehoor. Het debat, en ook een discussie, zijn er vaak op gericht om de ander uit evenwicht te brengen; te laten struikelen en dus om ruimte en terreinwinst te boeken en de eigen positie te verstevigen en letterlijk en figuurlijk het eigen standpunt te verdedigen als een vesting van het ego. Zeker in een conflict zoeken we in de woorden van de ander de eigen argumenten om te winnen. Maar open en onbevooroordeeld luisteren heeft niets te maken met discussie, posities, debatteren of conflicten. Om te luisteren maken we ons Ik, dat we hebben ontdekt in ons evenwicht, minder belangrijk dan het Ik van de ander. Ons ruimtelijk evenwicht geven we tijdelijk op en bieden de ander onze innerlijke ruimte; dat is de gastvrijheid van het pure luisterende vermogen. Maar zolang we in een gesprek overeind moeten zien te blijven, luisteren we niet maar zoeken we naar ons eigen houvast.

Arjen Nijeboer over de oorlog in Oekraïne
De prominentste criticus van de oostelijke NAVO-uitbreiding is wellicht de Amerikaanse invloedrijke politicoloog John Mearsheimer. Hij wijst er als ‘rechtse’ Realpolitiker op dat geen enkele grootmacht in de geschiedenis ooit akkoord is gegaan met de opmars van een vijandig bondgenootschap tot aan de eigen grenzen en voorspelde in 2014 reeds een Russische inval in Oekraïne. Amerika hanteert sinds 1823 de Monroe-doctrine: geheel Noord- en Zuid-Amerika worden beschouwd als Amerika’s achtertuin en bemoeienis van externe grootmachten hierin wordt niet getolereerd. Amerika zou nooit toestaan dat Rusland een militaire alliantie sluit met Canada en Mexico; in 1962 dreigde Amerika met een atoomaanval toen de Sovjet-Unie rakketten op Cuba wilde plaatsen.
Mearsheimer wees er in 2014 al op dat Rusland in de toekomst steeds zwakker zou worden, nu zelfs al te zwak om Oekraïne gemakkelijk in te nemen – en daarom geen bedreiging voor de Westerse veiligheid. Veel Amerikaanse strategische denkers dachten precies zo. George Kennan, de oervader van de Amerikaanse containment-politiek tijdens de Koude Oorlog, reageerde al in 1998 op de eerste NAVO-uitbreiding: “Ik denk dat dit het begin is van een nieuwe koude oorlog. Ik denk dat de Russen geleidelijk heel negatief zullen reageren en het zal hun beleid beïnvloeden. Ik denk dat het een tragische vergissing is. Er was geen enkele reden voor. Niemand bedreigde een ander. (…) Uiteraard komt er een negatieve reactie van Rusland en dan zullen de [NAVO-uitbreiders] zeggen van: zie je wel, we hebben altijd gezegd dat de Russen zo zijn – maar dat is verkeerd.”

Een interview met de initiatiefnemers van De Werfklas
“In een bovenbouw kun je bedrijfjes opzetten, daar kun je dingen maken voor een ander, dat kan je van een onderbouwer niet vragen. Die kan zijn palmpaasstok niet eens weggeven. Dat hoeven jonge kinderen ook niet. Maar voor bovenbouwers: er zal een fietsenwerkplaats komen en een timmerwerkplaats. Ze zullen natuurlijk ook dingen voor zichzelf doen, maar ze leren om dingen te maken die voor de buitenwereld zijn.
Onze wens is -het Werfgoed- de school op een boerderij met ambachtelijke werkplaatsen en woningen. Dan zien kinderen echte arbeids- en productieprocessen en mensen die dagelijks met hun basisbehoeften bezig zijn. En er zijn dieren. Voor deze wens hebben we een groter stuk land nodig, want een BD bedrijf heeft elf hectare nodig. Daarbij hebben we collega’s die zeggen: ‘ik wil niet dat mijn werk mijn werk is, ik wil dat mijn werk mijn leven is’, dus wonen op mijn werk.”

KLIK HIER om dit nummer  te bestellen

Vrij-gelijk-samenleven


3 december, Zeist
Vrij, Gelijk, Samenleven

Inleiding en workshop door Damaris Matthijsen

Damaris is oprichtster van Economy Transformers, een beweging en school voor ondernemende mensen die een radicaal, liefdevol perspectief zoeken. Zij is transitiebegeleider in bedrijven, trainer, docent, spreker en ontwikkelaar van nieuwe structuren voor de Vrij-Gelijk-Samenleving.

Na de inleiding van Damaris doet zij met ons een oefening zodat je -voorbij woorden- kan ervaren en beleven waar Vrij, Gelijk en Samen over gaat. Reflectie op deze oefening helpt je om te ontdekken op welke manier jij je hier zelf toe verhoudt.

In haar recente boek ‘Vrij, Gelijk & Samen – wegwijzer naar een mens- en Aardewaardige samenleving’ beschrijft Damaris een heldere weg met praktische oefeningen om zelf stappen te zetten, zodat we ons ook echt Vrij, Gelijk, Samen voelen. Ook geeft ze aan hoe we met een nieuwe samenwerkingsvorm het ‘DeelGenootschap’ we onze weg kunnen terugvinden naar liefde en vertrouwen, creativiteit en heelheid.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Kerngroep Sociale Driegeleding.

Opgave: is wenselijk en kan bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Locatie: Rafaëlkerk, van Tetslaan 4, Zeist
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Entree: €20,- (gelieve contant en gepast meenemen)

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken