In de afgelopen maanden heeft de in 2012 opgerichte Summer Foundation haar eerste stappen gezet. De stichting zet zich in voor een samenleving waarin ieder mens zich in vrijheid kan ontwikkelen; in gelijkheid kan meedenken, spreken en besluiten over alle afspraken, regels en wetten die tussen hem en anderen gelden en in solidariteit zijn deel ontvangt van al datgene wat mens en aarde voortbrengen en daaraan ook in solidariteit zijn bijdrage toevoegt.

Uitgangspunten
Daarbij, aldus de informatie zoals die op de website van de stichting is te vinden, gaat de Summer Foundation er vanuit dat het voor de individuele mens, zowel als voor de samenleving als geheel, van vitaal belang is dat ieder de bekwaamheden en vermogens die in hem leven ten volle tot ontplooiing brengt. Daarvoor is vrijheid onontbeerlijk.
Ieder mens is mondig en wil dit ook zijn. Dat betekent dat hij, in grotere en kleinere sociale verbanden waarvan hij deel uitmaakt, actief en in gelijkwaardigheid moet kunnen deelnemen aan het vormen van de afspraken, wetten en regels die er gelden.
Ieder mens heeft alleen al door zijn bestaan recht op een billijk aandeel in al dat wat aarde en mens aan vruchten voortbrengen. Tegelijkertijd kan van ieder mens, mits hij daartoe in staat is, een persoonlijke aandeel in de economische activiteit gevraagd worden.

Driegonaallezers herkennen hier het gedachtengoed van de sociale driegeleding. Interessant is dat de sociale driegeleding als zodanig op de website niet genoemd wordt: de sociale driegeleding is, als deze grote woorden hier gebruikt mogen worden, algemeen menselijk – en daaruit volgt dat het mogelijk zou moeten zijn de driegeleding zó te verwoorden en te vertegenwoordigen dat deze ook voor ieder mens begrijpelijk en toegankelijk is.
Die poging tot heldere verwoording en algemene toegankelijkheid wordt op de website van de Summer Foundation ondernomen.

De website bevat korte teksten over kernthema’s als associaties, schenkgeld, democratie of prijsvorming, een agenda, een nieuwsrubriek en een afdeling met een aantal interessante video’s: waaronder documentaires over de speculatie met voedsel, de WIR-bank, de Mondragon-coöperatie in Spanje of Götz Werner over het basisinkomen.
Daarnaast wordt op de website een groeiend aantal initiatieven beschreven waar mensen in de praktijk werken aan het realiseren van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Voorbeelden zijn de Zweedse JAK Bank, een rentevrije coöperatieve bank die eigendom is van de leden, de Nederlandse Broodfondsen die een onderlinge solidaire inkomensverzekering voor de deelnemende ZZP’ers regelen, en de Spaanse Mondragon-coöperaties waarin de werknemers het management kiezen en niemand ontslagen kan worden. Deze kunnen als inspiratiebron en leerschool dienen voor iedereen die zelf vernieuwend aan de slag wil. Bezoekers van de site kunnen zelf meer voorbeelden aanmelden.

De reeks van initiatieven laat zien hoe een gestaag toenemende stroom van goede wil en gezond verstand (en dat is ongeveer waar het in de sociale driegeleding op aankomt) wereldwijd ankerpunten zoekt en vindt. In die beweging wil de Summer Foundation zich plaatsen.