De manier waarop we de economie vormgeven, of beter gezegd: dat wij in de economie de boel de boel gelaten hebben op basis van de illusie dat alles het best voor elkaar komt als ieder voor zichzelf zorgt, heeft van de moderne economie een strijd op leven en dood, vriendelijke gezegd een wedloop gemaakt.
John Hogervorst signaleert een brochure over de betekenis van geld.

Vals spelen, dopinggebruik, omkoperij, de tegenstander beentje lichten, in de wereld van de sport gaat niet alles volgens de regels. Een moeilijk klimaat voor de sporter die ‘clean’ is en zich aan de regels houdt. Zo is het ook in de economie.

En toch, juist omdat de economie in onze tijd zo’n nadrukkelijk stempel op het hele menselijk leven drukt, is het van groot belang dat er bedrijven zijn die het anders proberen, die op een ‘gezonde manier’ in de economie actief willen zijn.

De Estafette Associatie is een van de ‘witte raven’ in de economie. De Associatie, actief op het gebied van (BD en biologische) voeding, bestaat uit de groothandel Odin, de activiteiten op het gebied van groenten- en fruitabonnementen van Odin en de, inmiddels tien, Estafette biologische winkels. Het bedrijf is zo vormgegeven dat het eigendom geneutraliseerd is: het geheel of delen van het bedrijf kunnen niet verkocht worden. De Associatie streeft naar evenwichtige verhoudingen en bij voorkeur een sterke wederzijdse betrokkenheid, met zowel consumenten als producenten. Met de groenten- en fruitabonnementen, met een sinds enkele maanden gestart systeem van spaarzegels en met de mogelijkheid om financieel aan het bedrijf deel te nemen in de vorm van participaties, wordt de consument op verschillende manieren uitgenodigd om zijn betrokkenheid te tonen.

Die extra betrokkenheid van de consument geeft hem/haar een concrete mogelijkheid de verantwoordelijkheid die elke consumentendaad ‘aankleeft’ op zich te nemen. En in de context van de moderne economie is die betrokkenheid voor het bedrijf zelf ook meer dan wenselijk. Waar anderen ‘leunen’ op dopinggebruik, overtreding van de regels e.d., kan een economische witte raaf alleen ‘leunen’ op de consument, wiens behoefte immers het fundament van alle economische activiteit is.

De consument die zich meer dan vrijblijvend wil verbinden met een bedrijf, wil natuurlijk wel weten waarméé hij zich dan verbindt. Met andere woorden, geen gezonde economie zonder transparantie. De consument moet zich een inzicht kunnen vormen in de bedrijfsvoering, in de kwaliteit van de producten, in de prijsvorming, in de opbouw van de organisatie, de samenwerking (onderling en met leveranciers e.d.).

Vanuit dit gezichtspunt is kort geleden een eerste brochure verschenen waarin de Estafette Associatie inzicht geeft in de uitgangspunten waarnaar het bedrijf zich richt. Deze brochure, geschreven door Jan Saal, handelt over de rol van het geld in de voedselketen die loopt van boer naar consument. In de brochure worden o.a. de verschillende geldkwaliteiten (koopgeld, leengeld, schenkgeld) behandelt en de situatie van onderlinge wederkerigheid die in de geldstroom wordt uitgedrukt. Relaties en participanten van de Associatie ontvangen deze brochure, samen met een Bericht waarin concreet wordt getoond hoever het bedrijf is met het thema dat in de brochure is behandeld. Zo geven brochure en bericht samen een beeld van inhoudelijke uitgangspunten enerzijds en concrete stappen en voornemens anderzijds.

Wie neemt het stokje aan? (John Hogervorst)

Meer informatie over de Estafette Associatie: www.estafette.org.

De brochure is verkrijgbaar via www.abc-antroposofie.nl.

 Naschrift:
Inmiddels verschenen een tweede en een derde brochure:
2. De moderne consument in een associatieve economie (John Hogervorst)
3. Waardering maakt een mens schepper op aarde (Jan Saal)