Gedachten en ideeën, ongenoegen en plezier bij groot en klein nieuws,
door John Hogervorst, Toos Komma en Drs. Teentjes.

Nobelprijs voor economie voor Rudolf Steiner!

Drukwerk

Dat hij in de race was, was misschien nog wel de grootste verrassing. Onder economen sloeg het nieuws dat Rudolf Steiner de Nobelprijs voor economie is toegekend in als een bom.
“Deze hadden we niet zien aankomen”.

De meeste economen durfden nog geen commentaar te leveren. Het feit dat zij volledig onkundig zijn van het economisch gedachtengoed van de kersverse Nobelprijswinnaar zal daar mede debet aan zijn. In kringen rond de jury in Stockholm werd gesuggereerd dat Steiners naam al enkele jaren genoemd werd in de geheime beraadslagingen. Daarbij was aanvankelijk ook onduidelijkheid over de vraag of de Nobelprijs postuum zou kunnen worden gewonnen. Maar de jury heeft aan die overwegingen dit jaar op robuuste wijze een punt gedraaid.

Uit het juryrapport:
“Het economische werk van Rudolf Steiner is na bijna een eeuw nog altijd van een sprankelende originaliteit. Waar de oppervlakkige beschouwer misschien zou menen dat hij de economische wetenschap op zijn kop zet, leert een nadere beschouwing dat hij de economie een fundament geeft op basis waarvan de complexe processen in een door kapitaal en arbeidsdeling tot wereldeconomie geworden netwerk, niet alleen doorzien maar ook gestuurd kan worden.
De juiste prijs als kernvraagstuk van de economie; de introductie van het concept van de organische geldkringloop, met als cruciaal element wat Steiner ‘schenkgeld’ noemde; het benadrukken van samenwerking als natuurlijk en inherent economisch principe; zijn uitwerking van de verbinding van kapitaal aan uitgeoefende ondernemerscapaciteiten – de econoom Rudolf Steiner gaf de meest belangwekkende aanstoot tot de vernieuwing van de economische theorie en praktijk.
Dat de economische gemeenschap dit niet eerder heeft onderkend betreurt ons meer dan wij zeggen kunnen en heeft er mede toe geleid dat de wereld zich in een deplorabele toestand bevindt.
Wij wilden niet langer zwijgen”, aldus het Nobelprijscomité.

 Drs. Teentjes

De donorgedachte herzien

orgaan

De staat meent, zie Donorschap tenzij, over onze organen te mogen beschikken, mits wij voorbij het punt zijn dat de wetenschap als sterfmoment heeft gekozen en mits wij niet zelf anders hebben bepaald. Wie zwijgt stemt toe, dat is de onderliggende gedachte. Waarom? Omdat er mensenlevens gered kunnen worden wanneer er meer donororganen beschikbaar zouden zijn.
Er is niets op tegen dat mensenlevens gered worden, integendeel. Of dat echter mag met inzet van donororganen die zonder uitdrukkelijke toestemming van de donor zijn verworven, daarover hebben we het hierboven gehad.

Je vraagt je desondanks af hoe de wetgever tot de gedachte komt om het menselijk lichaam onder zijn beschikking te nemen, om het vervolgens open te snijden en van zijn organen te ontdoen.
Anderen hebben veel belang bij die organen!
Ja, dat is zo…

Anderen, waaronder u en ik, hebben ook veel belang bij het beëindigen van armoede, van uitbuiting, van de ongelijke verdeling van welvaart en ontwikkelingskansen en van de vernietiging van het milieu. Hoeveel mensenlevens en mensenleed zijn hiermee niet gemoeid? Zou de wetgever dáár eens naar kunnen kijken?

In een maatschappelijk klimaat waarin een parlementaire meerderheid van oordeel is dat de integriteit van de mens ondergeschikt is aan het algemeen nut – te weten: de zorg ten behoeve van de mensen die met een donororgaan geholpen zouden zijn – en waarin dus organen worden genomen van nog levende maar hersendood verklaarde mensen, zal dan toch ook een groot draagvlak zijn voor het benutten van andere zaken ten behoeve van het algemeen nut.
Ik bedoel: wanneer wetgeving het mogelijk maakt dat uw of mijn longen, lever of hart zonder expliciete toestemming voor het algemeen nut worden gebruikt, zullen toch zeker ook zaken als grond of natuurlijke hulpbronnen door middel van wetgeving kunnen worden aangemerkt als zaken die ten behoeve van het algemeen nut dienen te worden benut? Zéker wanneer men zou doorzien hoezeer het feit dat de aarde en haar natuurlijke rijkdom voor privédoeleinden misbruikt worden (privé-eigendom kunnen zijn) wereldwijd catastrofaal uitwerkt. Wie mensenlevens wil redden en menselijk welzijn wil stimuleren, vind geen grotere kans dan rond dít thema.

En hoe eenvoudig is het dan niet om tot wetgeving te komen die bepaalt dat grond en natuurlijke hulpbronnen na het overlijden (het hersendood-criterium laten we maar even achterwege) van degenen die nu (mede-)eigenaar zijn, overgedragen wordt aan kringen van mensen die deze zaken vervolgens – steeds tijdelijk -  in bruikleen geven aan degenen die deze middelen op een bekwame en vruchtbare manier kunnen inzetten ten behoeve van dat algemeen nut?
U of ik en vele anderen zijn nu – via onze spaartegoeden, pensioenopbouw, door het bezit van aandelen, opties en al dergelijke zaken – eigenaar van een deel van de aarde en haar hulpbronnen? Fijn, gefeliciteerd daarmee! Maar de aarde en haar hulpbronnen komen u en mij en niemand niet toe, het gaat niet aan dat zij worden ingezet om privébelang te dienen. Direct na ons overlijden maken we daar een eind aan: dit eigendom wordt direct overgeleid naar kringen van bekwame en terzake kundige mensen, die erop toe zullen zien dat de aarde en haar hulpbronnen op een sociaal en wat betreft duurzaamheid zinvolle manier worden benut door mensen die daarvoor de vaardigheden in huis hebben.

Wie hart heeft voor de toekomst van de aarde, voor de toekomst van de mensheid, gaat er aan bijdragen dat déze wetgeving er komt!
(John Hogervorst)

Donorschap tenzij

orgaanMet een stemverhouding van 75 vóór en 74 tegen werd gisteren een wet aangenomen waarin wordt bepaald dat diegenen die daaromtrent niets vastleggen, daarmee aangeven na hun overlijden geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van hun organen als donororgaan.
De wet moet nu nog door de eerste kamer goedgekeurd worden om definitief in werking te treden.

De vragen rondom orgaandonatie leven al langer en zullen door de nieuwe wet zeker niet verstommen. De meest brisante vraag is de volgende: wanneer is een mens overleden en zijn de criteria die daarvoor in de geneeskunde gehanteerd worden correct? Met andere woorden: worden donororganen werkelijk na de dood afgestaan, of is het zo dat ze nog bij leven worden uitgenomen?

Het ´hersendood-criterium´ dat nu gehanteerd wordt is op zijn zachtst gezegd verdoezelend: wie hersendood is leeft nog.
Wie hersendood is én heeft aangegeven orgaandonor te willen zijn of daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, zal komen te overlijden tijdens de operatie om de organen ´uit te nemen´. De toekomstige nabestaanden, die (meestal) zonder daarvan het fijne te weten, mogelijk desgevraagd toestemming verlenen de organen van hun familielid te doneren, worden vervolgens verzocht afscheid te nemen van hun partner of familielid, die weliswaar buiten bewustzijn is, maar nog altijd leeft.

Lees verder

Weer aan de slag!

eco kringloopArnhem, vanaf donderdag 8 september
Cursus Associatieve Economie
met  John Hogervorst

De noodzaak voor grote veranderingen in de manier, waarop we economie bedrijven is langzamerhand voor iedereen duidelijk. Kritiek op allerlei aspecten van de huidige economie klinkt in vele kleuren. Maar hoe komen we tot een werkelijk gezonde manier om de economie te begrijpen en in andere banen te leiden – om in de praktijk tot een andere economie te komen?
In deze cursus Associatieve Economie gaan we daarvoor de bodem leggen.
Economische kernvraagstukken, die behandeld worden: arbeidsdeling / het scheppen van waarde / natuur – arbeid – kapitaal / de juiste prijs / prijsvorming / geld – geldkwaliteiten – de organische geldkringloop / samenwerken in de economie / arbeid en inkomen.

Op donderdagavonden: 8 en 22 september, 6 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 december. Van 19.30u tot 21.45u.
Kosten deelname: € 135,- p.p. (inclusief koffie / thee)
Locatie: Parcivalschool, Zwanebloemlaan 4, Arnhem

Aanmelden & nadere informatie: 06-4946 1468
of: studiecentrum.arnhem@upcmail.nl

Warnsveld, 10 en 11 september
Gesunde soziale Wege in die Zukunft
Geistige Erneuerung, rechtliche Verständigung
met Anton Kimpfler

Vrijdagavond 9 september om 20.00 uur, gesprek over de actuele wereldsituatie.
Voor het gezamenlijke eten van zaterdag, brengt eenieder zelf wat mee. Koffie, thee en soep worden verzorgd.
Richtbedrag € 50,00
Aanmelden en informatie telefonisch bij Thea Nijenhuis-Janssen, 057 551 8589

 

Dwars denken in de economie

eco kringloopStudenten economie krijgen hun vak wereldwijd gedoceerd op basis van een beperkt lijstje van wetenschappelijke literatuur. Enkele jaren geleden was er sprake van dat studenten economie bij wijze van protest de collegezaal verlieten omdat de financiële crisis weliswaar in de wereldwijde economische en sociale werkelijkheid overal zijn rampzalige sporen trok – maar niet in de economie zoals hen die gedoceerd werd.
Kort geleden hebben studenten economie zich aaneengesloten met een aantal academici die ook hun vraagtekens plaatsen bij de aard en de kwaliteit van de economische wetenschap zoals deze in de collegezalen wordt onderwezen.
Samen zetten zij zich in voor een ‘toekomstbestendig economieonderwijs’ aan Nederlandse universiteiten. De belangrijkste uitgangspunten van deze beweging:

- Theoretisch pluralisme: het serieus nemen van fundamenteel verschillende economische ideeën. Dit biedt een brede blik op de economie en voorkomt intellectuele verkramping.
- Methodologisch pluralisme: de economie bestaat uit meer dan alleen getallen. Een goede econoom kan niet zonder inzicht in processen, structuren, instituties, macht en andere sociale dynamieken.
- De economie is één van de sociale wetenschappen en heeft de anderen hard nodig: interdisciplinair denken is essentieel.

- Onze wetenschap moet sterker geworteld zijn in de echte wereld, met meer besef van de historische, culturele en politieke context van economische fenomenen en ideeën.

Op de website vind je meer informatie en een aantal interessante filmpjes met economen en anderen met dwarse denkbeelden over economie.

Zomerfratsen

lubach

In de aflevering van Zomergasten op zondag 7 augustus was Arjen Lubach te gast, cabaretier, tv-presentator, schrijver en meer. In zijn programma Lubach op Zondag plaatst hij meermaals kritische kanttekeningen bij de effecten van het moderne kapitalisme, een instituut als het koningshuis of andere achterhaalde zaken. Op het gebied van humor grensverleggend: in Zomergasten nam hij een beeldfragment op met daarin een opeenstapeling van grove humor over zaken die ik hier niet eens wil aanduiden. – Een modern, ruimdenkend mens, die Arjen Lubach?

Dat hij zich in Zomergasten fervent tegenstander van elke vorm van godsdienst toonde, kan als een modern trekje gezien worden. Net zoals dat hij zich – het een vloeit in zijn wereld uit het ander voort – als een pure rationalist beschouwt. Rationaliteit en het ageren tegen religiositeit, al bijna anderhalve eeuw sieren zij die zich als ‘modern’ beschouwen zich er graag mee.

Lees verder

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken